ČLÁNKY

15. lis, 2018

Během listopadu proběhne v Brně setkání pro aktivisty a zájemce o hnutí identity. Pokud se s námi chceš setkat, zapojit se do našich aktivit a být členem hnutí, tak nám nechej na Instagramu, nebo na FB zprávu, případně pošli e-mail.

Autor: GENERACE-IDENTITY.CZ, TGM, Praha, ČR, 15.11.2018
 
Zdroj:
 
 
 
31. říj, 2018

Identitární aktivisté v den, kdy jsme si připomněli sté výročí vzniku samostatného Československa, sehráli v centru Prahy pouliční divadlo reagující na aktuální problémy českých zemí a celé Evropy...

Scénka znázorňovala chování Evropské unie vůči středoevropským zemím, které se odmítají podílet na imigračním šílenství, či se staví proti jejich národy ničícím ideologiím. Jakékoliv vydírání národních vlád Polska, Maďarska či České republiky ze strany unijních orgánů je zcela nepřípustné!

Země ve středu Evropy pojí společná historie, ať už v dobrém nebo zlém. Vládly nám příbuzensky spřízněné panovnické rody, byli jsme v různých periodách občany stejných říší či států, moderní genetické testy prokazují blízkou příbuznost středoevropské populace, o blízkosti kulturní navzdory všem místním rozdílům a specifikům nemluvě.

Ano, naši předci proti sobě někdy také bojovali a ještě v nedávné minulosti byly mezi námi spory (často žabomyší). Přes mnohé problémy našich zemí, které jsou do jisté míry dědictvím 40 let neúspěšného budování komunismu, ale také následné snahy o budování divokého kapitalismu, je v současné době střední Evropa nejzdravějším orgánem chřadnoucího těla kdysi mocné evropské civilizace. V den, kdy si připomínáme vznik samostatného Československa, začátek důležité, nicméně zdaleka ne jediné kapitoly historie českého národa tímto voláme po vzájemné solidaritě a úzké spolupráci národů střední Evropy. Je třeba zcela odhodit všechny staré spory a spolupracovat v boji za budoucnost a obranu identity našich národů.

Učiňme (nejen) střední Evropu opět velkou!

Autor: GENERACE-IDENTITY.CZ, Praha, ČR, 31.10.2018

Zdroj:

https://generace-identity.cz/poulicni-divadlo-na-podporu-v4/


 

 

12. říj, 2018

Identitární hnutí je již ze své podstaty hnutím ekologickým. Hlavním principem, jenž zastává, je totiž ochrana zachování různorodosti světa...

Již několik desetiletí je ekologie většinově chápána jako typicky „levicové téma“. Podstata tohoto myšlení je přitom zcela opačná a jeho kořeny leží zcela jinde než u rovnostářských a pokrokových teoretiků. Málokteré téma je ve své podstatě tak pravicové a konzervativní jako myšlenka zachování biodiverzity a přírodou daných rozdílů včetně přirozených hierarchií. Mezi prví zastánce myšlenky ochrany životního prostředí patřili představitelé německého völkisch hnutí ovlivnění autory romantismu a antickými autory, členové hnutí Wandervögeloznačovaní později za „pravicové hippies“, řada konzervativních autorů a následně myslitelů tzv. Nové pravice. Oproti tomu idea pokroku, neomezeného růstu a spoutání přírody člověkem, tolik typické pro liberální i socialistickou doktrínu (domněle vůči sobě nepřátelské) je v podstatě protiekologická a je hlavní příčinou ničení životního prostředí. Není jistě náhodou, že například Karel Marx s opovržením hovořil o „idiotismu venkovského života“ a východoevropští komunisté prvních poválečných desetiletí chtěli poroučet větru a dešti často s velmi devastujícím dopadem na životní prostředí. 

Oproti tomu vztah k rodné zemi a tím také k přírodě, která tvoří její podstatu, k venkovu i kulturním specifikům, myšlenka dobrovolné střídmosti, upřednostňování kvality před kvantitou či snaha předat zděděné ve stejném či lepším stavu svým potomkům je typickým znakem organického světonázoru a tedy skutečně pravicového pohledu na svět.

Součástí evropské identity je také etické nakládání se zvířaty, která jsou po generace většinově chápána jako živé bytosti, nikoliv jako věci. Podobný přístup přitom není zdaleka typický pro všechny civilizace a kultury. Tento přístup by však neměl jít tak daleko, jak se v poslední době někdy stává, kdy jsou zvířata přehnaně polidšťována a zejména některé mladé ženy ve velkých městech si často i se svými partnery pořizují zvířata namísto dětí a věnují jim doslova mateřskou péči.

Bohužel tzv. pravicoví politici a autoři (čest výjimkám) ve druhé polovině dvacátého století zcela podlehli principu ekonomismu, kdy krátkodobý osobní užitek a maximalizaci zisku nadřadili všem jiným hodnotám. Ekologická témata naopak vzala za svá neomarxistická levice, ačkoliv, jak bylo již uvedeno výše, je toto spojení pro ni v podstatě nepřirozené, což se později v praxi také zcela potvrdilo. V agendě zelených hnutí v západní Evropě i u nás nad otázkami životního prostředí dnes vedou otázky podpory masové imigrace a multikulturalismu, manželství homosexuálů či genderových kvót.

Jaký je tedy zásadní rozdíl mezi levicovými ekohnutími a identitární ekologií?

Identitární chápání ekologie je výrazně komplexnější. Chápe, že vedle fauny a flory je zapotřebí chránit také specifika jednotlivých lidských ras a etnik a jimi tvořené kultury. Že je třeba zachovat také regionální jazyky a obyčeje, architekturu, umění či gastronomii. Člověk je zkrátka součástí přírody a nelze jej z ní vyjímat. Není nic absurdnějšího a pokrytečtějšího, než na jedné straně volat po zachování určitého rostlinného či živočišného druhu a zároveň chtít nechat zmizet a v univerzálním tavícím kotlíku roztavit celé národy ve jménu univerzálního „lidstva“.

Hlavní myšlenkou, ze které ekologie zprava vychází, je idea lokalismu. Máloco má na životní prostředí tak devastující vliv, jako liberalizovaný celosvětový obchod, v jehož rámci cestují nejrozličnější suroviny a produkty tisíce kilometrů jen proto, že jsou z různých důvodů i po započtení dopravy a dalších nákladů levnější, než místní výrobky. Koupí lokálních produktů od místních (v nejlepším případě malých pěstitelů a výrobců) přispíváme nejen k jejich prosperitě a tím i prosperitě místní komunity, ale také k zachování lokálních tradic a specifik, zároveň je lokální preference šetrná k životnímu prostředí.

Podobně jako solidarita, i ochrana životního prostředí začíná doma. Dobrovolná střídmost, odpor vůči zbytečnému plýtvání, preferování produktů vyrobených z přírodních či recyklovatelných materiálů a výrobků od místních sedláků před produkty od velkých průmyslových výrobců. Zohledňování i jiných hledisek, než v daný moment nejnižší cena. To vše jsou cesty ke skutečné podpoře přírody a člověka v ní.

Generace Identity v duchu těchto myšlenek mimo jiné opakovaně organizovala lokální úklidové akce v přírodě, finančně i věcně podporuje útulky pro opuštěná zvířata nebo projekt podporující návrat dříve tradičních živočišných druhů do české přírody. Na základě stejného principu finančně podpořila či svým aktivismem upozornila na problematiku chátrajících kulturních památek. Ochrana životního prostředí je zkrátka pro identitární hnutí jedním z klíčových témat a budeme se mu dále věnovat, jak v teoretické, tak praktické rovině.

Autor: Generace-Identity.cz, ČR, 12.10.2018

Zdroj:

https://generace-identity.cz/identitarni-hnuti-a-ochrana-zivotniho-prostredi/


 

 

12. zář, 2018

Ve dnech 7. – 9. září 2018 se v jižních Čechách uskutečnil další ročník tradičního letního kempu Generace Identity...

Zúčastnily se jej zhruba tři desítky identitárních aktivistů a příznivců našeho hnutí z Čech, Moravy i Slezska včetně několika zcela nových kamarádů. Po páteční přípravě zázemí a večerním společném posezení u ohně čekal v sobotu všechny zúčastněné od časného rána skutečně bohatý a náročný program. Po ranní zábavné soutěžní hře, která procvičila těla i hlavy aktivistů následovala série přednášek, workshopů a debat. Posluchači si například vyslechli zkušenosti jedné z aktivistek z návštěvy celoevropské letní univerzity Generace Identity ve Francii. Zajímavé bylo také vyprávění o právě uskutečněné humanitární misi na podporu kosovských Srbů, které se jako každoročně aktivisté GI také účastnili.

Následovala workshop, při němž byl společnými silami namalován transparent. Cenná byla také přednáška o zásadách internetové bezpečnosti. Odpoledne nás poctili svou návštěvou vážení hosté, jejichž následná vystoupení byla zlatým hřebem kempu. Petr Markvart, který dlouhá léta pracovně působil v oblasti blízkého Východu, zejména v Sýrii posluchače seznámil s příčinami konfliktu v této krásné zemi. Protože dlouhá léta pracuje také v rovníkové Africe, zasvěceně přednášel rovněž o tamní situaci, příčinách masové imigrace do Evropy a nástrojích jak tomuto pro Afriku i Evropu zhoubnému jevu čelit.

Druhým vystupujícím by konzervativní filozof PhDr. Jiří Hejlek. Také jeho přednáška, při níž osvědčil obrovskou erudici a znalosti, všechny nesmírně zaujalo, donutilo je k přemýšlení a rozšířilo jejich obzory zejména, co se týče tzv. německé Konzervativní revoluce, jejích představitelů a myšlenek. Protože je třeba tříbit nejen ducha, ale také tělesnou zdatnost, následovala neméně zajímavá instruktáž sebeobranných technik od našeho kamaráda z Moravy. Poté již nastal čas pro konzumaci grilovaných masitých dobrot a družnou zábavu u ohně do pozdních nočních hodin. Letošní kemp stál rozhodně za to. Věříme, že v příštím roce bude minimálně stejně povedený a s ještě početnější účastí!

Autor: G-I.cz, Praha, ČR, 12.9.2018

Zdroj:

http://generace-identity.cz/identitarni-kemp-2018/


 

24. čvn, 2018

Odmítáme jakoukoliv cenzuru a omezování svobody projevu a slova. Odmítáme vyhošťování aktivistů jen na základě domněnek. NE cenzuře!

Dnes v 14:30–16:30

https://www.facebook.com/events/276734389534749/

Autor: GI.cz, Praha, ČR, 24.6.2018