TOMÁŠ DOLEŽAL

6. úno, 2021

Politický převrat jedenácti hlasy? 

Tíseň, chaos a nespravedlnost. Kavárna se potřebuje k moci dostat stůj co stůj. Možnost odvolání neexistuje. Podraz na občany.
 
Nález Ústavního soudu (ÚS), který zrušil některé klíčové součásti zákona o volbách do Poslanecké sněmovny, lze komentovat z mnoha úhlů pohledu – a to ať už v jeho obsahové rovině, anebo v některých širších souvislostech. V prvé řadě je velmi zarážející načasování tohoto rozhodnutí. Proběhlo jednak až několik týdnů po vyhlášení termínu sněmovních voleb prezidentem republiky – a tudíž již v průběhu oficiální (před)volební kampaně – ale hlavně až více než tři roky po podání stížnosti na příslušné části volebního zákona skupinou senátorů. Což je, i v kontextu běžné délky rozhodování ÚS v obdobných záležitostech, naprosto nepřiměřené, nepochopitelné a budí to zásadní pochybnosti o čistotě a apolitičnosti tohoto rozhodnutí.

Nekompetentní těleso

Ke změně (novele) volebního zákona je nutný souhlas obou parlamentních komor, Sněmovny i Senátu, vždy prostou nadpoloviční většinou hlasů přítomných zákonodárců – kdy Sněmovna ovšem, na rozdíl od „běžných“ zákonů, nemůže případné senátní veto přehlasovat tzv. „stojedničkou“. Pokud by novelu volebního zákona obě parlamentní komory schválily, je tu však ještě teoretická možnost využití práva veta ze strany prezidenta republiky. A vrácení návrhu zpět do Poslanecké sněmovny, kde by se o jeho finálním (ne)schválení nakonec rozhodovalo.

Celý tento proces může trvat i několik měsíců. Takže se klidně může stát i to, že ještě někdy na prahu léta, v horké fázi volební kampaně, nebude jasné, dle jakých pravidel se budou přidělovat poslanecké mandáty jednotlivým kandidujícím subjektům - a jaká budou platit pravidla pro (před)volební koalice. To všechno velmi negativně ovlivní a naruší politickou soutěž a celý letošní volební proces.

Zrušením mechanismu postupu, kterým se stanoví počet mandátů připadajícím celkově na jednotlivé volební kraje a d'Hondtova dělitele jakožto metody převodu voličských hlasů na poslanecké mandáty nastolil ÚS stav, kdy je bezpodmínečně nutné tuto matematickou formuli ve volebním zákoně nahradit jinou přepočítávací metodou (buď jiným dělitelem nebo tzv .volební kvótou), protože jinak by absolutně nebylo možné volební výsledky převést do podoby konkrétního složení Poslanecké sněmovny. Zvláště, když ÚS nařídil zrušit i ustanovení zákona o tom, jakým způsobem se vůbec v první fázi přepočtu volebních výsledků vypočítává přidělování mandátů do jednotlivých volebních krajů.

Převod hlasů na mandáty pomocí metody volebního dělitele ve vícemandátových volebních obvodech je přitom přímým ztělesněním podstaty poměrného volebního systému, který česká ústava předpokládá a vyžaduje používat pro volby do Poslanecké sněmovny. Čili ze samotné podstaty věci nemůže být protiústavní ani využívání d'Hondtova dělitele. I v tomto ohledu je tedy nález ÚS velmi nekompetentní.

V rozporu s právem

I v odborné obci přitom panuje prakticky stoprocentní shoda na tom, že d'Hondtův dělitel, coby způsob přepočtu hlasů na mandáty, je metoda vlastní pouze poměrným volebním systémům, jelikož umožňuje rozdělení mandátů subjektům v konkrétním volebním obvodě na základě určitého poměru hlasů mezi nimi. O tom nemůže být pochyb. 

ÚS taktéž zrušil tzv. násobící (načítací) aditivní uzavírací klauzuli pro volební koalice (10 % pro dvoučlenné, 15 % pro tříčlenné a 20 % pro čtyř a vícečlenné). Takže nyní aktuálně platí pro všechny kandidující subjekty (strany, hnutí i koalice) pouze celostátní pětiprocentní uzavírací klauzule.

Což je jednoznačně méně spravedlivé a méně férové než stav, který platil dosud. V podstatě jde o vychýlení opačným směrem, o disproporční zvýhodnění volebních koalic oproti samostatně kandidujícím stranám. S lehkou nadsázkou jde o situaci, která je taktéž „zralá“ na další ústavní stížnost.

A navíc – zrušení způsobu převodu hlasů na mandáty prostřednictvím d'Hondtova dělitele a tzv. násobící aditivní uzavírací klauzule pro koalice je problematické - a na hranici protiprávnosti - i z jiného důvodu: Jde o to, že Ústavní soud už přesně o těchto věcech v obou případech v minulosti rozhodoval. Pokud jde o uzavírací klauzule pro koalice, v roce 2001 na podnět prezidenta Havla. Tehdy ovšem její podobu a nastavení shledal v souladu s ústavou a ve volebním zákoně ji ponechal. Totéž platí o testu ústavnosti ohledně způsobu určování počtu mandátů pro jednotlivé volební kraje a používání d'Hondtova dělitele. I zde ÚS v roce 2009 (na základě stížnosti podané skupinou senátorů) odmítl zrušit příslušná ustanovení, čímž je prohlásil za ústavně konformní.

To tedy znamená, že nyní došlo k závažnému porušení jedné ze zásad (ústavního) soudnictví jako takového: principu, že nesmí být opakovaně rozhodováno o stejné věci – tzv. res iudicata. V uvedených bodech tudíž měla být stížnost skupiny senátorů nyní zamítnuta, resp. tato její část neměla být vůbec projednávána. Jelikož není únosné a možné, aby jedna a táž záležitost byla jednou soudem prohlášena za ústavně konformní a podruhé za protiústavní. 

Bohužel, v českém ústavním systému již proti rozhodnutí – i zjevně vadnému a v rozporu s právem – Ústavního soudu neexistuje možnost odvolání. Je zde pouze prostor pro politickou odpověď, která by měla být pádná. Protože Ústavní soud (moc soudní) se v tomto případě svévolně postavila nad moc zákonodárnou (a přeneseně i nad moc výkonnou) i nad občany. A to nikoli poprvé – což by nemělo být v právním a demokratickém státě akceptovatelné.

Jedenáct

Dalším smutným paradoxem v celé věci je skutečnost, že jedinou problematičtější část volebního zákona, která, sama o sobě, může svými účinky směřovat k určitému narušení rovnosti volebního práva, ústavní soud v platné volební legislativě ponechal. Jde o enormně rozsáhlý rozptyl velikosti jednotlivých čtrnácti volebních krajů (obvodů), kdy v těch největších se přerozděluje 22 - 26 poslaneckých mandátů (a ke zisku křesla ve Sněmovně zde stačí získat okolo 3% hlasů) a v těch nejmenších pak pouze 5 – 10 mandátů, přičemž na zisk alespoň jednoho z nich zde nemusí stačit ani 10 % dosažených hlasů.

Volební systém je vždy tzv. závislou proměnnou širšího politického a společenského systému. Nikdo nikdy „od stolu“ nevyprojektuje zázračný a pro všechny plně uspokojivý volební mechanismus. Na chování a rozhodování voličů mají primárně silnější vliv – než technická podoba volebního systému – jiné faktory: společenská, politická a ekonomická situace, aktuální programatika a dlouhodobé chování politických stran, osobnosti a působení jednotlivých volebních a politických lídrů, různá síla a pozice politických stran v jednotlivých regionech republiky atd. Jinými slovy, tzv. malá strana může být za pár let (v příštích volbách) stranou velkou a silnou – a naopak. Obé jsme v našich moderních dějinách již opakovaně zažili. Systém - nesystém.

Ve vztahu k občanům, kteří mají být v zemi suverény, byť třeba prostřednictvím svých volených zástupců, je podstatné, aby volební pravidla byla pevná, stabilní a pokud fungují a neexistuje-li reálná silná veřejná poptávka po jejich reformě, i dlouhodobě neměnná.

Aby je - například - nemohlo během okamžiku roztrhat jedenáct nikkým nevolených osob. Což se nyní, v podobě nálezu ústavního soudu, stalo.

Autor: Tomáš Doležal, Praha, ČR, 6.2.2021

Zdroj:

https://www.protiproud.cz/politika/5605-soudcokracie-kona-politicky-prevrat-jedenacti-hlasy-tisen-chaos-a-nespravedlnost-kavarna-se-potrebuje-k-moci-dostat-stuj-co-stuj-moznost-odvolani-neexistuje-podraz-na-obcany.htm


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


 

 

17. říj, 2020

Vystoupení české fotbalové reprezentace ve Skotsku lze zhodnotit stručně, obrovské zklamání...

A tentokrát nejde ani tak o zklamání z výkonů našich fotbalistů na hřišti, byť i ty mají v poslední době značně klesající tendenci. Jakkoli částečně omluvitelnou mimořádností současné zdravotní, epidemiologické i společenské situace.

Ale sborové klečení hráčů před zápasem, na počest hnutí Black Lives Matter, bylo naprostou hanebností a  ničím neodůvodnitelným projevem podpory zhoubné pozitivní diskriminace a zahraničního násilnického rasismu.

Sympatie s aktivitami tohoto typu nemá v české reprezentaci absolutně co dělat, je to plivnuti do tváře svobodě, demokracii i národní hrdosti. Plivnutí do tváře všem, kdo kdy bojovali „se lvem na hrudi“ za svou vlast, za Českou (či dříve Československou) republiky. Nikdo z nich se - až do včerejšího dne – „jménem republiky“ nikdy takto demonstrativně nepoklonil myšlenkám a činům, které jsou v tak flagrantním rozporu  s hodnotami, na který je náš stát založen.

Ale hlavně - česká sportovní reprezentace jako celek se nikdy a za žádnou cenu nesmí politicky a názorové jednostranně vymezovat, to ať si dělají hráči v soukromí, sami za sebe, mají-li tu potřebu.

Autor: Tomáš Doležal, Praha, ČR, 17.10.2020


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


 

1. říj, 2020

Štípněte se, jestli nespíte... 

Všichni platíme desítky milionů na rozvoj gruzínského včelařství či sýrařství v Bosně. Tam se neválčí! Bohatne polosoukromý byznys s pomocí neziskovek. A pak chybějí peníze na dopravní obslužnost ve Středočeském kraji.
 
Středočeský kraj velmi trpí nespravedlivě nastaveným financováním. V rámci celé republiky je postižen jednoznačně nejvíce a nejsilněji. Na vině je tzv. rozpočtové určení daní, systém, který krajům přerozděluje peníze vybrané z daní z příjmu pouze na základě místa trvalého bydliště daňových poplatníků.

Středočesko se hroutí na bohatou a chudou část

Jaké jsou hlavní záměry a cíle SPD? Na zastupitelské úrovni kraje chceme, i ve spolupráci s naší parlamentní reprezentací, otevřít některé zásadní otázky nastavení fungování našeho kraje. V první řadě jde právě o neudržitelný způsob jeho financování. V programu máme rovněž rozhodné hájení veřejného zájmu všude tam, kde k tomu má kraj zákonné kompetence. Za náš klíčový úkol dále považujeme zabránění postupnému rozpadu Středočeského kraje na dva „regiony“. Na jedné straně tu máme centrum, což je bezprostřední okolí Prahy a některá okresní města, na druhé straně „zbývá“ periférie, čímž mám na mysli okresy vzdálenější od Prahy a většinu středočeského venkova. Mezi těmito podoblastmi se hrozivě otevírají nůžky. Mám tady na mysli kvalitu života a přístup občanů k veřejným službám.

Konec doplácení na Prahu

Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) nabízí Středočechům svou představu silného kraje a vizi ukončení neúnosného stavu, kdy kvůli nevhodně nastavenému systému financování krajů sponzorují Středočeši – už dvacet let – nedobrovolně rozpočet Prahy. V našem kraji totiž fakticky žijí statisíce občanů s formálním trvalým bydlištěm v hlavním městě, kteří s naprostou samozřejmostí využívají středočeské veřejné služby. Spravedlivé financování a dostatečné materiální zdroje jsou nutnou podmínkou skutečné a fungující regionální samosprávy. Zejména to platí v situaci, kdy se chystá jejich další významné podseknutí změnou způsobu výpočtu daně z příjmu fyzických osob v důsledku zrušení tzv. superhrubé mzdy, což jen náš kraj připraví o další miliardy korun ročně. Nabízíme občanům vizi a jistotu, že žádné veřejné služby poskytované a provozované krajem nebudou privatizovány. Naopak, chceme rozšířit jejich nabídku a dostupnost tak, aby k nim měl rovný přístup každý občan kraje i v té nejmenší vesnici. Zejména jde o zdravotní péči, kde mj. trváme na tom, aby v každém středočeském okrese byly sedm dní v týdnu v provozu všeobecné a zubní pohotovosti pro děti i dospělé.

Trmácet se v dešti, sněhu, tmě? Ne!

Dále usilujeme o skutečně dostupnou veřejnou krajskou dopravu a dopravní obslužnost. Nelze akceptovat stav, kdy desítky vesnic ve Středočeském kraji nemají v roce 2020 žádné spojení s okolním světem, autobusové ani vlakové. Pro jejich občany, ani pro nás v SPD, není tedy prioritou dnešních dnů vysokorychlostní železnice, robotizace ani snění o mnohamiliardových projektech na výstavbu dálnic v horizontu půlstoletí. Našim společným problémem je nutnost denně docházet na autobus či vlak tři i více kilometrů po silnicích bez chodníků či po polních cestách. V dešti ve sněhu, ve tmě. Nejvíc jsou tak ohroženi děti, studenti a senioři. Jde namátkou třeba o tato sídla v jižní části okresu Praha-východ, ne příliš vzdálená od Prahy, v katastrech obcí Kamenice, Velké Popovice a Řehenice. Mám na mysli Struhařov, Mokřany, Klenové, Krámský, Dubiny, Křivou Ves, Vavřetice, Ládeves, Gabrhele, Barochov nebo Malešín. Tohle nehorázné odříznutí od civilizace chceme v krajském zastupitelstvu změnit nejdříve! Jmenoval jsem právě jen jeden problematický kout, takových „ztracených vart“ jsou však ve Středočeském kraji desítky. Napište mi o nich na e-mail th.dolezal@seznam.cz a souhlasíte-li se mnou, podpořte mě prosím ve volbách do středočeského krajského zastupitelstva ve dnech 2. a 3. října.

707 milionů korun…

A odkud na vše vzít peníze? Naším strategickým cílem je změnit neudržitelné a neodůvodnitelné daňové financování Středočeského kraje podle trvalého bydliště poplatníků například na systém, který by zohledňoval i místo, kde vlastní nemovitost určenou k bydlení. Než tohle prosadíme, musíme se pořádně podívat i do státního rozpočtu. Vzpomínáte si na snad nejznámější výrok expremiéra Špidly o tom, že zdroje tady jsou? A kde teda? Například rozpočtová kapitola Ministerstva zahraničních věcí obsahuje mj. výdajový ukazatel „Zahraniční rozvojová spolupráce“ ve výši 707 041 032 Kč, který je v rozhodující míře tvořen prostředky, které jsou určené České rozvojové agentuře na její ekonomické, nikoli humanitární, projekty. Většina těchto projektů dlouhodobě směřuje do zemí, které nejsou bezprostředně ohroženy válečnými nebo humanitárními katastrofami – jde v podstatě o polosoukromý byznys za aktivní účasti tzv. neziskových organizací. Čeští daňoví poplatníci tak jsou nuceni financovat například následující projekty a aktivity:

  • Využití geotermální energie pro rozvoj municipality Cazin (v Bosně a Hercegovině): my všichni platíme 16 500 000 Kč v období 2017 až 2020,
  • Využití biomasy pro rozvoj rurálních oblastí Bosny a Hercegoviny: my všichni platíme 34 330 000 Kč v období 2016 až 2020,
  • Udržitelná produkce tradičního domácího livanského sýra (v Bosně a Hercegovině, též zvaný livaňský sýr): my všichni platíme 15 000 000 Kč v období 2015 až 2020
  • Udržitelný rozvoj včelařství v Gruzii: my všichni platíme17 000 000 Kč v období 2016 až 2020.

Jmenoval jsem jen vybrané příklady, takových „kapitol“ jsou ve státním rozpočtu mraky.

Na dva mikrobusy stačí 10 milionů

Každý poslanec, včetně těch našich, středočeských, má v rámci projednávání státního rozpočtu ve Sněmovně právo vznášet k němu pozměňovací návrhy. Týká se to i návrhu, který by obsahoval zřízení nové rozpočtové položky nazvané například „Dopravní obslužnost obcí ve Středočeském kraji“. Do ní by mohly a měly být převedeny prostředky doposud směřující – nic proti nim – k bosenským sýrařům nebo ke gruzínským včelařům. Tyto peníze by napříště sloužily třeba právě zájmům a potřebám občanů Struhařova, Mokřan, Klenového, Krámského, Dubin, Křivé Vsi, Vavřetic, Ládevse, Gabrhel, Barochova a Malešína. Uvědomme si prosím, že na koupi dvou nových mikrobusů (včetně provozních nákladů) a slušné platy čtyř řidičů ve směnném provozu, což by kvalitní dopravní obsluhu zmíněného území plně pokrylo, by v prvním rozpočtovém roce bohatě postačovala částka od deseti milionů korun. V dalších letech by vše stálo už podstatně méně.
Středočeskému venkovu chceme v SPD zkrátka věnovat prvořadou pozornost. Nesmí se přestat vylidňovat. Zůstane místem pro důstojný život našich občanů. Myslíme na všechny – od těch nejmenších až po po seniory, v každém místě kraje bez rozdílu. Že to bude něco stát? Víme. Rovnou říkáme, kde příslušné finance hledat, dlouhodobě i okamžitě. Vše je jen otázka priorit. My je máme srovnané.

Autor: Tomáš Doležal, Praha, ČR, 1.10.2020

Zdroj:
 
PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!

 

16. zář, 2020

Neodsunul přímo zvolený prezident poslance stranou?

Všimli jste si? Předseda vlády a prezident, vybavený nenápadnými, ale zásadními kompetencemi, se na sebe čepýří jako dva kohouti na jednom smetišti. Není vůbec jasné, kdo je silnější. Objevují se názory, že v Česku máme již poloprezidentský režim.
 
V souvislosti s cestou Miloše Vystrčila na Tchaj-wan a s blížícími se říjnovými volbami do zastupitelstev krajů a do Senátu se objevily četné úvahy a komentáře o povaze a smyslu horní komory českého parlamentu. Odtud už je jen malý krok k debatě o charakteru současného českého parlamentarismu. Jaké jsou jeho stěžejní rysy a slabá místa?

Obraťte se na komoru. Ale na kterou?

Hlavní problémy českého parlamentarismu vyplývají z jeho samotného nastavení, tj. z podoby českého politického režimu. Odvíjejí se od ústavního a institucionálního rámce a zakotvení. Zároveň je důležité všímat si faktického fungování, které ztělesňují vztahy mezi legislativní a exekutivní mocí. Za pozornost stojí i vztahy uvnitř těchto mocí, mezi jejich jednotlivými složkami. Zde je třeba zmínit v první řadě konstrukci českého parlamentu, kde se jedná o dvoukomorové uspořádání, konkrétně o tzv. asymetrický bikameralismus. Poslanecká sněmovna a Senát totiž vznikají na základě odlišných způsobů volby respektive použitých volebních systémů. Obě komory mají různě dlouhá volební (funkční) období. Sněmovna je rozpustitelná, Senát nikoli, Sněmovna může veto Senátu přehlasovat absolutní většinou hlasů. O některých klíčových zákonech, jako je státní rozpočet, pak Senát nehlasuje apod. Nejdůležitější je, že Sněmovna vyslovuje vládě důvěru či nedůvěru, zatímco Senát takto přímý vztah k vládě nemá.

Zvedne Senát voliče ze židle?

Výše uvedené mj. znamená, že mezi oběma komorami existuje poměrně logicky určité napětí, které může velmi sílit zejména v obdobích, kdy mají rozdílné politické složení, respektive když je senátní většina odlišná od většiny v Poslanecké sněmovně či od podoby vládní většiny. V těchto situacích pak existuje reálné riziko výrazného prodloužení doby přijímání (schválení) některých zákonů. Značným problémem je i ve veřejnosti výrazně nižší legitimita Senátu a senátorů v tom smyslu, že volební účast ve volbách do naší horní komory je řádově mnohem nižší než ve volbách do Poslanecké sněmovny.

Nepsané právo. Je-li porušeno, všichni křičí

Patrně klíčovým problémem českého parlamentarismu současnosti je, zejména po zavedení přímé volby prezidenta, praktický spor o to, zda je v realitě ještě režimem parlamentním. Objevují se názory, že je již režimem poloprezidentským, jehož mnohé definiční atributy naplňuje. Mám na mysli přímou všelidovou volba prezidenta, nikoli nevýznamné kompetence, sdílení výkonné moci s vládou respektive s premiérem. S tím souvisí i latentní spor uvnitř „dvouhlavé“ exekutivy, mezi vládou (premiérem) a prezidentem, o tom, kdo je silnější komponentou. Jde o problém pro futuro, bez ohledu na osoby a obsazení. Do úvahy je přitom třeba brát nejen psané právo, tj. psané ústavní a další zákonné kompetence jednotlivých politických institucí, ale též tradice, zvyklosti a obyčeje. Nepsané právo je konstituované po třicet let vývoje novodobé české demokracie, tj. po většinu tohoto času v podmínkách nepřímé prezidentské volby. Zároveň je třeba zohlednit příslušné nálezy Ústavního soudu. V širším smyslu jde tedy i o spor dvou pojetí legitimity. Na jedné straně stojí psané „pozitivní“ právo reprezentované literou ústavy a zákonů, na druhé potom širší přirozeněprávní kontext a precedentní pojetí fungování politických institucí a vazba na politické tradice. Můžeme hovořit i o kultuře českého demokratického politického režimu v širším smyslu.

Vstanou noví přeběhlíci

Významným praktickým problémem českého parlamentarismu je i jeho existence v tzv. pozitivní variantě, pozitivním modelu. To je stav, kdy každá nově konstituovaná a jmenovaná vláda musí žádat Poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry, tzn. hledat přesně vymezenou provládní poslaneckou většinu. Uvedené pojetí parlamentarismu současně vytváří problém při procesu potenciálního vyjádření nedůvěry vládě, respektive po demisi vlády. V této situaci se nikdy v novodobé historii po roce 1989 nepodařilo po tomto kroku vygenerovat novou, jinak složenou provládní většinu v Poslanecké sněmovně. Nikdy neproběhlo vystřídání politických vlád mezi volbami, vždy se vše řešilo složením tzv. „úřednické“ vlády a/anebo rozpuštěním Sněmovny a vyvoláním předčasných voleb. Dlouhodobým, nikoli však pozitivním, rysem českého parlamentarismu je i tzv. přeběhlictví. Jde, jak známo o změny politické příslušnosti poslanců, přičemž mandát je výsostně individuální, „nezabavitelný“ i přes „zákopovou“ linii vláda-opozice. V minulosti to i reálně vedlo ke změně poměrů – vygenerovaných volbami – ve Sněmovně. Při dlouhodobě velmi těsných rozdílech počtu mandátů vláda vs. opozice vše generovalo i změnu podoby vládních většin. Naprosto flagrantně se tak stalo například v období druhé Topolánkovy vlády, která vznikla pouze na základě onoho přeběhlictví, což, díky zkreslení volebních výsledků tímto postupem jednotlivců, dlouhodobě vyvolává silnou nedůvěru veřejnosti v český politický systém jako celek.

Je pro kočku?

Co se týká českého Senátu, není vůbec neoprávněná úvaha, že jde spíše o destabilizační prvek českého parlamentarismu. Je tomu tak zejména proto, že nízká (a stále klesající) volební účast ve volbách do naší horní parlamentní komory vyjadřuje nezájem a nedůvěru české veřejnosti v tuto instituci. Pokud je senátní většina odlišného politického „zabarvení“ než poslanecká většina podporující vládu ve Sněmovně, způsobuje Senát svým zamítavým postojem k vládním návrhům zákonů v podstatě jen prodlužování a zdržování legislativního procesu, a to i v případě mnoha zákonů důležitých pro samotný chod státu a regulaci hospodářské politiky a ekonomického života země, kdy reálně hrozí nebezpečí z prodlení. Navíc senátní veto lze v případě, kdy existuje soudržná provládní většina, což znamená, že jde většinou skutečně jen o časovou prodlevu, poměrně jednoduše přehlasovat 101 poslaneckými hlasy ve Sněmovně,

Na změnu Ústavy, občane, zapomeň

Senát má ovšem klíčovou úlohu v procesu přijímání ústavních zákonů a volebních zákonů, kdy jeho zamítavé stanovisko nelze Sněmovnou přehlasovat. Senát tak může blokovat přijímání změn ústavy či volebních zákonů, na kterých panuje široká většinová (někdy i v podobě tzv. ústavní třípětinové většiny) shoda ve Sněmovně a které jsou součástí programů sněmovních politických stran, jež uspěly ve volbách s mnohonásobně vyšší podporou voličů než jednotliví senátoři. Tyto strany tedy de facto díky nastavení našich ústavních mechanismů nemohou plnohodnotně realizovat své volební programy, což je pro občany nepochopitelné a frustrující. Navíc případné neústavní změny v legislativě může zablokovat (nepřipustit) náš fungující Ústavní soud, jak již opakovaně prokázal, na to netřeba Senátu.

Senátor vám nový stadión nezařídí

Po zavedení přímé volby prezidenta do ústavy ztratil navíc Senát jednu ze svých klíčových, a pro fungování ústavního systému do té doby nezbytných, kompetencí. I to je jedním z důvodů poklesu jeho faktické potřebnosti a nezastupitelnosti. Poslední dobou se také, kvůli rétorice jednotlivých uchazečů o senátorství, prezentuje Senát v rozporu se skutečností jako jakési těleso hájící regionální zájmy jednotlivých senátních volebních obvodů. Částí veřejností je tak i vnímán. To ve skutečnosti není možné naplnit a výsledek působí na veřejnost značně zmatečně i z hlediska správného vnímání funkce, role a pravomocí Senátu, respektive i dalších ústavních institucí.

Co s pátým kolem u vozu?

Z celkového pohledu nelze určitě český politický systém označit za nefunkční a překonaný mechanismus. Naopak, coby soustava „brzd a protiváh“ a generátor legislativních a exekutivních výstupů svou životnost opakovaně prokázal. Nepochybně ovšem má své „provozní“ i „konstrukční“ vady. Z jeho obsahové analýzy mj. vyplývá, že do té druhé skupiny vad patří celkem jednoznačně právě existence Senátu. Jeho případné zrušení by český politický systém nepoškodilo. Naopak.

Autor: Tomáš Doležal, Praha, ČR, 16.9.2020

Zdroj:

https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Dolezal-SPD-Dzin-je-z-lahve-Neodsunul-primo-zvoleny-prezident-poslance-stranou-637019


PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!


 

9. čvc, 2020
Pod falešnou vlajkou...
 
Muslimské jednotky útočí na muslimské civilisty v Sarajevu. Hromadná vražda albánských civilistů v Račaku. Z obojího nepravdivě obviněni Srbové. Vzdušné útoky NATO proti Jugoslávii mohly začít. Tak vypadají operace pod falešnou vlajkou.

V souvislosti s obviněním tzv. kosovského premiéra Hashima Thaçiho z válečných zločinů otevřel poslanec Radovan Vích, místopředseda sněmovního výboru pro obranu, velmi záslužně smutnou kapitolu jednoho z největších selhání české (a evropské) zahraniční politiky po roce 1989 (Víchův článek je k přečtení ZDE). Onou neblahou kapitolou je přístup České republiky a drtivé většiny evropských států (čest světlým výjimkám) k celému procesu dělení Jugoslávie včetně brutálních válečných konfliktů, které jej doprovázely. Zdaleka ovšem nejde jen o tzv. kosovskou otázku. Ta byla jen poslední otrávenou třešní na skrznaskrz prohnilém a otráveném dortu.

Kde se narodil Nikola Tesla?

Již od samého počátku rozpadu Svazové republiky Jugoslávie byl přístup Německem (které si zde evidentně chtělo kompenzovat válečnou porážku) dominované Evropské unie (z pozadí orchestrované USA) k této problematice protisrbsky jednostranný a hanebný. Stejně tak politováníhodný byl přístup Česka. V moderních dějinách totiž Srbové vždy neochvějně patřili nejvěrnějším přátelům a spojencům našeho národa. Rozumný, vyvážený a realistický postoj v této věci z vrcholných státníků Evropy té doby zastávala pouze Margareth Tchatcherová, která byla v roce 1991 pohříchu politicky zaříznuta svými „přáteli“ z britské konzervativní strany. Překotné uznání samostatného Slovinska a Chorvatska tlačené hlava nehlava Německem (a hlavně duem Genscher - Kohl) zažehlo požár, který nebylo možné léta bezezbytku uhasit a který stál životy stovek tisíc lidí. Problémem bylo zejména uznání Chorvatska v hranicích tehdejší Chorvatské svazové republiky. Na jejím území totiž po staletí žily rovněž statisíce Srbů obývajících ucelená území (zejména slavonská a kninská Krajina), kteří naprosto jednoznačně odmítali žít v jiném státě než ostatní jugoslávští Srbové. Za zmínku stojí, že v chorvatské Krajině se narodil jeden z největších vynálezců všech dob, Srb Nikola Tesla. Ať či tak, Srbové rozhodně však nechtěli žít jako menšina ve státě dominovaném Chorvaty. To totiž okamžitě oživilo temnou historii druhé světové války, kdy pronacistické ustašovské Chorvatsko Srby bestiálně a hromadně vyvražďovalo v koncentračním táboře Jasenovac i jinde. Adorace ustašovského státu se ovšem nyní stávala jedním ze základních stavebních kamenů nového samostatného Chorvatska.

Od hrubé chyby k politickému zločinu

Lpění na neměnnosti administrativních vnitřních hranic při dělení středoevropských a východoevropských federací (zejména Jugoslávie a Sovětského svazu) se ostatně postupem doby ukázalo být kardinální chybou s nedozírnými a nevratnými následky. Jestliže však uznání Chorvatska beze změny jeho hranic a proti vůli chorvatských Srbů bylo možné – s přimhouřením očí – nazvat hrubou chybou, následující uznání samostatnosti Bosny a Hercegoviny už bylo přímým politickým zločinem. Tato územní entita, obývaná etnicky slovanskými a nábožensky islámskými bosenskými Muslimy, pravoslavnými Srby a katolickými Chorvaty, mohla v klidu a míru existovat a fungovat pouze a jedině jako provincie multietnické Jugoslávie se složitým systémem brzd a protiváh, které vyplývaly z jejího státoprávního a politického uspořádání. V dané geografické podobě se však neosvědčila jako samostatný stát, čehož jsme dnes a denně svědky až do dnešních dnů.

Otevřeli fanatickému wahhábismu cestu do srdce Evropy

Srbové a Chorvati nikdy nepřijali – a nepřijmou – dominanci bosenských Muslimů. Země funguje (či spíše nefunguje) jako specifická konfederace v podstatě autonomních etnických, náboženských a jazykových společenství. Tento nefunkční experiment byl vykoupen krví a hekatombami mrtvých… Přitom se zde nabízelo elegantní a přirozené řešení. Bylo jím připojení srbské, respektive chorvatské oblasti Bosny a Hercegoviny k tehdejší srbsko-černohorské Jugoslávii na jedné straně, a k Chorvatsku (bez srbských oblastí) na straně druhé. Jen a jen kvůli německo-americkému tlaku, včetně jejich vojenské ingerence do chorvatské a bosenské války, k tomu nedošlo. Tak se stalo, že – za pomoci západních vojenských jednotek dobyla a obsadila chorvatská armáda v létě roku 1995 v rámci tzv. operace Bouře tzv. Republiku Srbská Krajina na východě Chorvatska. Mnoho Srbů tehdy povraždila, většinu dalších vyhnala a ukradla jejich majetky. Vše probíhalo za potlesku a podpory EU a NATO. Do bosenské války (1992 až 1995) zasahoval Západ ještě mnohem silněji. Nejprve „přesvědčil“ bosenské Chorvaty, aby bojovali na straně Muslimů proti bosenským Srbům. Přitom šlo do té doby o protivníky na život na smrt, zejména v oblasti Hercegoviny a Mostaru. To ovšem nestačilo. Srbská vojska vedená mistrovským stratégem a velitelem Ratko Mladićem kráčela úspěšně k cíli. Tím tehdy bylo (alespoň) územní spojení všech srbských oblastí v Bosně a Hercegovině do jednolitého celku. Mimo jiné jim k tomu napomáhal i tvrdý rozpor (doprovázený i vojenským střetem) uvnitř entity bosenských Muslimů. Tehdy stál na jedné straně stál pragmatik Fikret Abdić (Republika západní Bosna-Bihać) náchylný „velké dohodě“ se Srby (Republika srbská v Bosně). Proti němu se zformovali islamisté kolem bosenského prezidenta Aliji Izetbegoviće. Nakonec, také se zahraniční podporou, zvítězili, bohužel, ti druzí. Otevřeli tak mj. Turecku, Saúdské Arábii a fanatickému sunnitskému wahhábismu cestu do srdce Evropy…

Daytonské dohody „mnichovského“ typu

Rozhodující pro vývoj v Bosně však byly západní vojenské a politické zásahy, včetně několikerého leteckého bombardování srbských pozic. To bylo vyvolané a ospravedlňované, jak se později ukázalo, tzv. operacemi pod falešnou vlajkou, kdy muslimské jednotky opakovaně zaútočily na muslimské civilisty v Sarajevu (tržiště Markale), aby z těchto hromadných teroristických vražd poté nepravdivě obvinily bosenské Srby a vyvořily casus belli pro protisrbské vzdušné útoky sil NATO. Na konci těchto špinavostí byly poté tzv. Daytonské dohody „mnichovského“ typu a dodnes fakticky rozdělená Bosna a Hercegovina. Země ekonomicky a společensky spíše živoří a národy zde žijící jsou bez světlejších perspektiv. Zatím poslední dějství jugoslávské tragédie odstartovalo na konci 90. let minulého století. Teroristická Kosovská osvobozenecká armáda (UÇK) tehdy rozpoutala v srbské autonomní oblasti Kosovo a Metochije ozbrojené teroristické povstání. Zabíjela přitom nejen představitele a příslušníky srbské (resp. tehdy ještě i jugoslávské) státní moci, policie a armády, ale i státotvorné loajální kosovské Albánce. Chtěla je tak zastrašit a zlomit jakýkoli vnitřní odpor proti jejich konečnému cíli, kterým nemělo být nic menšího než samostatné Kosovo.

Vaše ozbrojené síly musí vyklidit Kosovo, jinak zaútočíme

Špičky UÇK už tehdy svůj postup koordinovaly s některými politickými předáky USA a dalších států NATO a EU. I zde byl „vyroben“ casus belli, kterým se stala hromadná vražda albánských civilistů v Račaku, připsaná v rozporu se skutečností srbské straně. Západní země pak „zaklekly“ na zbytkovou Jugoslávii s ultimátem: „Vaše ozbrojené síly musí vyklidit Kosovo, jinak zaútočíme“. Na obdobnou nehoráznost samozřejmě nemůže žádný suverénní stát hodný tohoto označení přistoupit. Následovalo tedy bombardování Jugoslávie silami NATO. Stalo se tak bez mandátu Rady bezpečnosti, v naprostém rozporu s mezinárodním právem. Na jeho konci byla masivní vojenská přítomnost sil NATO v Kosovu, masakry a vyhnání kosovských Srbů ze strany Albánců. V roce 2008 pak následovalo, zcela proti dikci rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1244, vyhlášení samosatného Kosova.

Jako poslušný psík a lokaj

Vše se stalo za mlčení či souhlasu českých vlád, kdy ta Topolánkova, jako poslušný psík a lokaj svých západních protektorů, tento – slovy Miloše Zemana – narkomafiánský loutkový stát uznala jako jedna z prvních na světě. Mimo jiné tím „políbila prsteny“ všem hrdlořezům z UÇK, nyní už slovutným ministrům či premiérům. V jejich čele stál Hashim Thaçi, už tehdy důvodně podezřelý mj. z obchodování s lidskými orgány. Vskutku ideální představitel evropských hodnot…Některé činy a selhání už se, bohužel, napravit nedají. Jiné, alespoň částečně, možná ano. Oduznání Kosova, jak velice správně navrhuje Radovan Vích ve svém odvážném textu, k nim patří. Jsme tím povinování bratrskému národu Srbů.

Autor: Tomáš Doležal, Praha, ČR, 9.7.2020
 
Zdroj:
 
https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Dolezal-SPD-Byvalou-Jugoslavii-rozvratilo-predevsim-NATO-pod-falesnou-vlajkou-630016
PODPOŘTE NÁS! Číslo účtu: 1511201888/5500 heslo pro dárce & příjemce: NB.com DĚKUJEME!