1. srp, 2018

ALTRIGHT.CZ: "Demokracie není jen odsouzena ke zkáze, je to zkáza sama."

„Demokracie není jen odsouzena ke zkáze, je to zkáza sama." Mencius Moldbug...
 
Moldbug, zakladatel neoreakce (NRx), tvrdí že ve dvacátém století soupeřili tři typy režimů o globální nad vládu:
 
Demokratické
 
Fašistické
 
Komunistické
 
Fašismu byl vyhlášen jako haram kombinací akademiků, žurnalistů, neziskovek a permanentních státních úředníků (tak zvaná „katedrála“). Dovedete si představit, že by se v USA pronásledovali příznivci socialismu a komunismu, stejně jako příznivci fašismus či národního socialismu?
 
Všechny tyto režimy nazval jako „demótistické", jež se opírají o vůli lidu. Vycházejí ze stejného špatného proudu, tedy z osvícenství. Takovéto režimy lžou a mají svůj mýtus. Ovšem demokracie je asi nejulhanější ze všech těchto režimů. Komunismus lhal o tom, že je proveditelný. Fašismus tím že tvrdil, že si ho zvolil národ. 
 
A demokracie? Kromě obvyklého balíku lží, na němž je založena, též tvrdí to, že již byla uskutečněna. A byla základem naší civilizace. Vždy bylo tvrzeno demokraty, jak starověké Athény byly příkladem demokracie. 
 
Ani omylem. Za prvé „volební právo“ bylo propůjčeno jen při splnění těchto podmínek: vlastník pozemku, muž, starší a příslušník armádní rezervy. Ale toto nekončí, ono to „volební právo“ nebylo, bylo vlastnické. 
 
Zde bych zacitoval Misese (Socialismus s. 78, PDF anglická verze). „The Athenians come out of the Ecclesia not as out of a political assembly but as from the meeting of a company in which the surplus profit has been distrihuted.“
 
„Athéňané vycházeli ze sněmu, ne jako z politického shromáždění, ale jako ze zasedání společnosti, ve které se hromadil nadbytek zisku, který je k distribuci.“ Tohle ale je poměrně zásadní. Athény měly majitele! Majitele byli vlastníci pozemků, kteří stát vlastnili. 
 
Tudíž nedocházelo k nadužívání statků k dočasnému zisku, jak kritizuje a Hoppe demokracii. Athény spíše byly suveréni s.r.o., jak mimochodem navrhuje NRx reformovat státy (či formou a.s.). Takhle mimochodem funguje neoficiálně Singapur.
 
Demokraté opět lžou a lžou! Demokracie je snad nejprolhanější režim, 20. a 21. století, který spatřil světlo světa...
 
Autor: Kerberos, Praha, ČR, 1.8.2018