5. lis, 2017

ČESKO: 19 TEZÍ JIRKY PAROUBKA

Ideový úpadek

Jiří Paroubek, kdysi jeden z nejlepších představitelů starosocialismu a politik, kterého jsem si vážil se nyní, na stará kolena, posunul k novosocialismu a liberalismu. Muž, který chtěl vládnout s komunisty i marťany nyní uveřejňuje 19 tezí k programové změně sociální demokracie. Ne všechny jsou špatné, ale mnoho z nich ukazuje naprosto neuvěřitelnou změnu, která pro nás jako národně-konzervativní altright vylučuje možnost považovat Jiřího Paroubka za představitele konzervativního a národního socialismu, přestože on sám se označoval za národního socialistu.

Zde je 19 tezí Jiřího Paroubka a naše kritika tezí. Naše kritika je tučným písmem.

  1. Jasně se vymezit proti dostavbě Temelína a Dukovan, které by českým občanům i podnikatelskému sektoru přinesly jen drahou elektrickou energii v důsledku obrovských a jen těžko udržitelných investičních výdajů v objemu nejméně mezi 300-400 miliardami korun (při výstavbě všech 4 nových bloků Dukovan a Temelína). Strana by se měla orientovat na podporu decentralizované výroby energií z OZE a na podporu takových výrobců, včetně jednotlivých občanů. A sam ozřejmě na podporu úspor. – uváděný argument je absurdní a v rozporu se základními tržními principy hodnoty zboží, poptávky a nabídky. Podpora jaderné energie může ceny jen snížit, výstavba elektráren a nových jaderných bloků přinese snížení energetické závislosti na zahraničních zdrojích, obrovské množství pracovních míst, růst ekonomiky a hospodářské suverenity, společně se zlepšením životního prostředí tím, že bude omezen provoz uhelných elektráren. Nemáme nic proti decentralizované výrobě elektřiny, ba naopak, ale odmítáme, že by energie z obnovitelných zdrojů snad měla být levnější. Naopak, je mnohonásobně dražší, než z fosilních paliv.
  2. Strana by jako jednu ze svých programových priorit měla trvale prosazovat zásadní změnu v početních stavech a věkové struktuře lékařů a zdravotních sester. A to tak, aby odchody lékařů ze silných populačních ročníků do důchodu byly nahrazeny příchody nových lékařů. A totéž platí i o zdravotních sestrách. – nevíme, jak si Jiří Paroubek představuje zavedení tohoto opatření, ale v principu proti němu nejsme.
  3. Prosazovat politiku silné koruny tak, aby koruna v co nejkratší možné době dosáhla konverzního kurzu k euru v hodnotě mezi 18 – 20 korun za jedno euro. Jde o to, aby lidé při vstupu do EMU v budoucnu měli zajištěno, že přijetí eura neznehodnotí jejich příjmy (to se samozřejmě týká také firem) a úspory. Jen tak vstoupit do EMU a přistoupit k zavedení eura u nás.– velice problematické. Důrazně a absolutně ODMÍTÁME zavedení eura v České republice, nicméně podporujeme myšlenku silné koruny jako nástroje k snížení životních nákladů našich občanů a jako součást plynulé cesty od exportní ekonomiky ke spotřebitelské. Ale opakujeme, nikdy nebudeme podporovat silnou korunu za účelem přijetí eura. Tímto bodem Jiří Paroubek dokázal, že není národním socialistou.
  4. U velkých společností prosazovat zavedení druhé sazby korporátní daně (tedy u společností oligopolního charakteru). V některých letech totiž z ČR odchází i přes 300 miliard korun dividend na zahraniční účty jejich mateřských firem. – v principu nejsme proti, ale zavedení druhé sazby nesouvisí s odtokem 300 miliard korun ročně. K prevenci těchto ztrát je nutná efektivní a důsledná daňová správa, snížení korporátní daně na 15% a zároveň tvrdé postihy pro firmy, které vyvádějí dividendy.
 • Vyhlásit skutečný boj daňovým rájům ve světě, včetně zemí, které patří do společenství EU. Přijít v tomto smyslu do orgánů EU s ucelenými návrhy. Podle zřejmě spíše podceněných odborných odhadů mizí jen z ČR do daňových rájů každoročně 60 miliard korun. – souhlasíme s bojem proti daňovým rájům uvnitř i vně Evropské unie, ale je naprosto absurdní si myslet, že tento boj bude úspěšný při spolupráci s orgány EU. Jen pro připomenutí, Jean-Claude Juncker je šéfem Evropské komise a je na někdejším premiérem jedné z hlavních bašt daňových rájů, Lucemburska. Dopadlo by to stejně jako otevřít protidrogovou kliniku v sídlu drogového kartelu.
 • Je potřeba také omezit mise české armády v zahraničí na symbolickou účast, a to zejména v Afghánistánu. Početní velikost české armády neumožňuje rozsáhlé armádní mise, a daňové poplatníky stojí zbytečné peníze. Je velkou politickou chybou usilovat o postupné navýšení vojenských výdajů až na 2 % HDP. ČR si nemůže dovolit dávat na obranu v dnešních cenách 100 miliard korun ročně, tedy zhruba dvanáctinu příjmů svého státního rozpočtu. To by mělo vážný dopad v oblasti školství, zdravotnictví, v sociální oblasti atd. – Jednoznačně odmítáme návrh Jiřího Paroubka na faktické odzbrojení České republiky. Takový krok může mít za konečný důsledek ztrátu suverenity a dokonce hrozbu, že by „vojenskou ochranu“ nad Českem převzal například Bundeswehr s odůvodněním, že Armáda ČR toho není schopná. 7Republika uznává nutnost investic a výdajů do školství, zdravotnictví a sociální oblasti, ale to se NEVYLUČUJE s investicemi a navýšením rozpočtu do armády a bezpečnosti. Stačí ušetřit na byrokracii, ministerstvech, úřadech, bojovat s korupcí a zabránit odtoku dividend.
 • Přistoupit důsledně k ochraně spotřebitele z hlediska kvality a ceny u nás prodávaného zboží (a služeb). V prvé řadě jde o potraviny, které jsou u nás méně kvalitní a v základním spotřebním koši také o 20-30 % dražší než v sousedním Německu či Rakousku. V této otázce nesehrává překvapivě žádnou roli například ÚHOS, který naprosto ponechává stranou monopolní charakter cen zboží v supermarketech. – s touto tezí souhlasíme. Pouze doplníme, že činnost ÚHOS nesmí výrazně poškodit tržní prostředí.
 • Koncentrovat prostředky a rozpočtové zdroje, včetně evropských peněz a projektů PPP. Zapojit do výstavby veřejných staveb soukromý kapitál, a to k co nejrychlejšímu dobudování kompletní sítě dálnic, silnic první třídy po celé republice, například do deseti let. – s touto tezí souhlasíme. Jen škrtáme „včetně evropských peněz“. 7Republika usiluje o ukončení přijímání dotací z EU, které z nás dělají uplácené parazity. Investice do infrastruktury podporujeme s cílem propojit hospodářskou činnost mezi zeměmi Visegrádu.
 • Zahájit celospolečenskou diskusi na téma případné nové americké vojenské základny na českém území a jasně zastávat stanovisko proti vybudování této základny. – tato teze je poměrně zvláštní z dvou důvodů. Zaprvé, není žádný náznak toho, že by Spojené státy americké chtěli u nás vybudovat základnu, tedy otevírat diskusi o něčem, co není je zvláštní. Zadruhé, byla to sociální demokracie, která začala jednat o potenciálním umístění americké radarové základny v Brdech.
 • Věnovat pozornost problematice vztahů homosexuálních párů a posilování jejich práv, včetně prosazení sňatků homosexuálů, což jim dá i právo adoptovat děti. – jako konzervativní nacionalisté nesouhlasíme, nicméně zde jde z Paroubkovi strany o konzistentní politiku, která se nezměnila od doby jeho premiérství.
 • Akcentovat velké téma eutanazie. – nemáme k tomuto stanovisko. Pokud o něčem, tak o tomhle je nutná společenská diskuse.
 • Prosazovat rozšiřování nástrojů přímé demokracie, prosazovat přímé volby hejtmanů, starostů, a zejména starostů velkých a větších měst. – souhlasíme.
 • Usilovat o rozvolnění norem v oblasti duševního vlastnictví. – souhlasíme, viz náš program k otázce kultury.
 • Soustředit se na podporu start-upů, a to jednak daňovým zvýhodněním, a například také poskytováním poradenství prostřednictvím institucí státu: kupř. v síti Českomoravské záruční a rozvojové banky. Vytvořit pro tento účel fondy rizikového kapitálu a z něj pomáhat financovat rozvoj start-upů. – souhlasíme a bude to formulováno v budoucím ekonomickém programu 7. Republiky, nicméně v jiné podobě a za jiných podmínek.
 • Prosazovat okamžitý a jednorázový daňový odpis investic firem do výzkumu, ochrany životního prostředí a moderních výrobních technologií u specifikovaných výrob (například ve start-upech, dále do plně robotizovaných výroben, výroby technických novinek – elektromobily, automobily na vodíkový pohon a podobně...) – souhlasíme.
 • Prosazovat daňový odpis investic malým a středním firmám do nemovitého majetku a investic, které přinášejí nová pracovní místa nebo vedou k rozšíření služeb a produkce. – souhlasíme.
 • Zformulovat systém investičních pobídek pro výzkumné instituce k získávání kvalifikovaných zahraničních pracovníků, tak aby se ČR stala cílovou zemí vědců, a to nejen ze zemí východní Evropy a střední Asie, ale i odjinud. – velice pochybujeme o možnostech vědců ze středoasijské oblasti, ale v principu souhlasíme s tím, že ČR se musí stát atraktivní pro vědce a výzkumníky z východních zemí.
 • Prosazovat daňové odpisy těm firmám či OSVČ, které alespoň na částečný úvazek zaměstnávají důchodce, absolventy škol při prvém a druhém nástupu do praxe a studenty. Těmto subjektům pak snížit na minimum odvody z jejich mezd z částečných úvazků. – souhlasíme.
 • Prosazovat rychlé a účinné rozhodování soudů zejména v oblasti hospodářského a majetkového práva. Prosazovat co největší jednotnost v rozhodování soudů v obdobné věci. – souhlasíme.

Jak vidíte, nejde jen o absolutní kritiku všeho, co Jiří Paroubek formuloval, nicméně jeho body 1, 6 a 10 a důvody bodu 3 jsou pro nás naprosto neakceptovatelné a pokud je bude Jiří Paroubek skutečně prosazovat v rámci sociální demokracie na úkor konzervativních socialistů, pak ho nebudeme moci ani vzdáleně považovat za spojence.

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 5.11.2017