12. led, 2018

MARTIN KONVIČKA: ROZHOVOR PRO PORTÁL "SPUTNIK", KTERÝ NIKDY NEVYJDE

Před pár dny mě požádal o rozhovor rusko-zahradniční portál Sputnik. Otázky byly mnohem chytřejší, než jaké obvykle dostávám, s odpověďmi jsem si vyhrál. Následně se na mě ale redakce obrátila, že může rozhovor uveřejnit jen bez odstavců, týkajících se islámu. Prý, "...nemůže publikovat úvahy o tom, že islám je náboženství podněcující násilí". Rozhovor proto uveřejňuji zde ... a přeji hodně štěstí při přestavbě chrámu Vasila Blaženého na mešitu. 

Děkuji, že jste souhlasil na tento rozhovor. Neobáváte se o svou reputaci, když poskytujete rozhovor tzv. dezinformačnímu portálu?

I Vám přeji dobrý den a rovnou děkuji za dobře mířenou otázku. Váš portál nesleduji tak podrobně, abych mohl soudit, nakolik je "dezinformační" a nakolik prostě zpravodajský. Je mně jasné, že jej nějakým způsobem provozuje Ruská federace a tuším, že bude nějakým způsobem prosazovat zájmy ruské vlády. V ČR ovšem působí i stanice a redakce prosazující zájmy americké vlády, německé vlády, britské vlády - a vždy jsme je měli, přinejmenším v podobě rádií i v dobách, kdy "západ" nebyl s tehdejším Československem kamarád. A bylo dobře, že zde byly. Občan si jejich poslechem mohl, když už nic, udělat představu, jak vidí vývoj ve světě vyjmenované státy. Vidím současnou úlohu ruských médií úplně stejně - jako možnost pro české občany, informovat se o pohledu jiných zemí na dění v Čechách a ve světě. 
 
Jinou věcí je, že do podivné škatulky "dezinformační médium" se podle současných vlád EU vejde prakticky každý alternativní názor, ať už přichází z Ruska, Polska, jižních Čech nebo Prahy a ať už je bohatě financován, nebo provozován "na koleně" z prostředků jednotlivých občanů (takovým "portálem" byla kdysi mocná facebooková stránka "Islám v České Republice nechceme"). K té nálepce dnes stačí, že médium otrocky neopakuje názory Evropské komise, časopisu Respekt či České televize. Celé to slavné tažení proti dezinformacím, které například v Německu už dospělo k zavedení preventivní cenzury na sociálních sítích, nevede k ničemu jinému, než k likvidaci nejzákladnějšího z občanských práv, svobody slova. A likvidace svobody slova je tak závažným narušením demokratického procesu, tak sprostým pošlapáním Ústav i přirozeného práva evropských zemí, že proti tomu jsou nějaké "ruské zájmy" (kdyby je tedy Sputnik prosazoval) naprostou maličkostí. 

V situaci, kdy si vlády usurpují právo rozhodovat, který zdroj informací je správný a který "dezinformační", potřebujeme více "dezinformačních" - to jest alternativních - zdrojů informací a potřebujeme, aby je občané sledovali a poměřovali proti nim oficiální propagandu. Jinak čeká Čechy, a další středoevropské národy, rychlý sešup do informačního temna a nesvobody. 
 

Problém s migranty v západní Evropě nevznikl včera. Co podle Vás představuje přelomový okamžik v politice západní elity, která k této situaci přivedla?

Další dobrá otázka - na níž nelze dát stručnou odpověď. Vše totiž začalo už někdy v 50. letech a pokud je něco zodpovědné, tak celkové intelektuální prostředí, které se na "demokratickém západě" - vlivem prožitku druhé světové války, holokaustu, poválečné prosperity, ale i války studené - rozvinulo. Taky je třeba odlišit "problém s migranty" a "problém s islámskou expanzí". Oba jsou provázané, většina dnešních migrantů vyznává islám, ale oba by existovaly i samostatně. Jen by byly samostatně mnohem snadněji řešitelné, protože neislámští migranti by byli snáze integrovatelní a protože sílení islámského fundamentalismu by bylo mnohem kontrolovatelnější, kdyby se dělo kdesi v Africe a nebylo, po statisících a milionech "duší", importováno do evropských měst a městeček. 
 
Začnu migrací, neboť tam je situace jednodušší a snáze zmapovaná. Vinu dávám dvěma skupinám zájmů, které většinou vnímáme jako protichůdné. Poválečná prosperita západu se promítla do nedostatku pracovních sil. Ruku v ruce s tím šla dekolonizace, spousta práceschopných a chudých lidí v bývalých koloniích - a Studená válka, potřeba ekonomicky podpořit takové spojence, jako byla Jugoslávie, Itálie, Řecko a zejména Turecko. Zrodil se nápad zvát si do západních měst dočasné pracovníky, Gastarbeiters, kteří se měli něco naučit, ekonomicky si polepšit a vrátit se domů - kde by jejich prostředky zase zlepšily ekonomickou situaci. S Jugoslávií či Řeckem to fungovalo. Méně už to fungovalo s Tureckem, nebo dekolonizovanými zeměmi typu Pákistánu či Alžírska. Proč to nefungovalo, to bychom museli rozebírat případ od případu, ale podstatné je, že iniciátoři prvotní migrace - té za prací - se nijak nezabývali důsledky přivedení velkého počtu osob patřících k jiným kulturám do západní Evropy. Těmi iniciátory byli technokraté, ekonomové a podobně, jejichž pohled na jiné kultury byl čirou arogancí. Věřili, že atraktivita a spořádanost západních společností ty lidi "pozápadní", takže s nimi nebude problém. Dlužno dodat, že je drželi v izolaci továrních ubytoven či sídlišť, budoucích ghett. Nijak se je nesnažili vychovávat, sekularizovat, pokřesťanštit... či jakkoli jinak pro západ získat. Už tím bylo zaděláno na problém. 
 
Souběžně s tím se - v reakci na válku, ale i dekolonizaci atd. - naprosto proměnil pohled západního intelektuála na západní společnost, její úlohu v dějinách. Sociovědní katedry universit ovládli radikální kritici západního světa, ozdobení často kreditem, že "byli proti Hitlerovi". Říkejme jim třeba neomarxisté, i když těch směrů a škol bylo víc (poststrukturalismus, dekonstruktivismus, postmodernismus atd.). Oni sami by s nálepkou "neomarxismus" asi nesouhlasili. Jednotícím znakem všech těchto škol bylo tvrzení, že západ dělal vše špatně a že v důsledku své "historické viny" nemá dokonce ani právo soudit, jak své věci uspořádávají jiné kultury. 
 
Z "intelektuálské" kritiky západu postupně vzešel jiný pohled na imigraci. Ne ten, že má primárně pomáhat západnímu hospodářství, ale ten, že má primárně pomáhat lidem ze třetího světa, aby se měli lépe. Pořád v tom byl kus velmocenské arogance (Britové, Francouzi atd. zvali do svých zemí především imigranty ze svých bývalých kolonií, jsa přesvědčeni, že zvou loajální Brity, Francouze atd., byť trochu jinak vypadající), ale současně kus svatého zápalu. Ten se projevil mj. v prosazení práva na "slučování rodin", v prosazení ideje, že každý má právo si vybrat zemi, kde chce žít, či v prosazení názoru, že hostitelským společnostem není nic do toho, jak žijí a co si myslí jejich "hosté". Ti získali právo na kulturní zvláštnosti, na postupné vytváření paralelních pospolitostí, de facto na kulturní a právní autonomii. 
 
Ty dva směry, technokratická arogance vůči jiným kulturám a intelektuální sebemrskačství, se postupně protnuly. V různých zemích se to stalo v různou dobu, ale přelomem byl přelom 60. a 70. let, kdy se podařilo - pomocí nadávek do rasistů, neonacistů, bílých supermacistů a podobně - umlčet svobodnou debatu o přínosech a negativech migrace. Přesný čas protnutí je znám z Británie, kde poslanec Enoch Powell, zkušený politik a válečný hrdina, přednesl roku 1968 varovnou řeč na téma nekontrolované migrace "Rivers of Blood". To, co by bylo o dekádu dřív pokládáno za varovný rozbor zkušeného technokrata, bylo intelektuály interpretováno jako "rasismus". Powell byl politicky zničen a nikdo další se léta neodvážil navázat na jeho varování. O migraci se přestalo diskutovat, stala se "právem" a něčím, co "nemá alternativu". 
 
Později, v  70. letech došlo k ještě jednomu jevu. Začal se projevovat pokles domorodé západní populace. Zatímco v "komunistické" východní Evropě na to technokratické vlády zareagovaly racionálně - bytovou výstavbou, novomanželskými půjčkami, dětskými přídavky a podobně se propad podařilo přibrzdit - západ si takové prostředky "zakázal". Připomínaly totiž nacistickou pro-populační politiku. Neprávem, protože každá pro-populační politika má k dispozici tytéž omezené prostředky. Zakázal si o podpoře své vlastní populace třeba jen uvažovat. Imigrace zůstala jedinou "povolenou" alternativou. V té souvislosti bych zmínil ještě jedno fatální jméno, Theodora W. Adorna. Tento psycholog vypozoroval už v 50. letech, že nacističtí důstojníci a technici vykazovali podobné osobnostní rysy, jako západní důstojníci a technici a odvodil z toho, že každý člověk nesoucí tyto rysy je potenciálním nacistou. Jeho objevy stály u zrodu faktického tažení proti důsledným, pro-rodinným, logicky uvažujícím a konzervativním osobnostem. Byl to typický vědecký omyl, protože nacistický režim nestvořili důstojníci ani technokraté - stvořili ho úplně stejní intelektuálové, jako byl Adorno. Jenže důstojníci a technokraté, neboli prostě "mužní průrazní samci", ten režim podpírali, jako podpírají jakoukoli společnost. Tím, že je západ začal marginalizovat, se připravil o přirozenou oporu. 
 
Když se teď přesunu k problému s islámem (a nikoli migrací), tam bych kořeny opět viděl v optimistické aroganci 50.-60. let. V tu dobu byl islám - jako náboženský světonázor - na svém historickém minimu. I elity islámských zemí hledaly sekulární modely pro své společnosti. Západní vůdcové vcelku pochopitelně předpokládali, že islámský světonázor bude slábnout, jako slábl ten křesťanský, a postupně se stane neškodným folklórem. K aroganci přispěla i koloniální zkušenost - islám po staletí reagoval na větší sílu dočasným taktickým ústupem (což je něco, čemu by ruská redakce měla rozumět), a právě ten ústup z pozic si ze svého mládí v koloniích pamatovali západní politici. Příznačné byly třeba názory Charlese de Gaulla, který v 70. letech fantazíroval o Francouzi ovládané "Středomořské Unii", v níž viděl protiváhu anglofonní dominance na západě. Pofrancouzštěný muslim mu prostě přišel stravitelnější, než Američan nebo Brit - a ve snu ho nenapadlo, že se jednou objeví cosi jako poislámštěný Francouz nebo poislámštěný Brit. 
 
V té souvislosti je fascinující úloha Německa. To nemělo nikdy žádné kolonie a islámský svět znalo jako protivníka z raně novověkých Balkánských válek (jichž se ovšem účastnilo spíše marginálně) a potenciální "třetí faktor" z rovněž raně novověkých vnitroněmeckých válek náboženských. V důsledku toho byl německý postoj k islámu rozpolcený, podivně romantizující. To se promítlo až do "islámofiolie" takových osobností, jako byli Nietzsche, Vilém II., nebo Adolf Hitler. Záležitost si zaslouží hlubší studium, ale skutečně se zdá, že zatímco post-koloniální mocnosti viděly v muslimech neškodné primitivy (a velice se v tom mýlily!), část německých elit vidí v islámu potenciální alternativu pro sebe a svou kde zemi, když všechny ostatní alternativy (vyhrocený nacionalismus, liberalismus, socialismus) selhaly. 
 
Když tento historický exkurs dotáhnu do konce, tak počínaje íránskou revolucí (1979) ukázal politický islám svou sílu, Rushdieho aférou (1989) svou přítomnost na západě a svou nesmiřitelnost. Západní technokraté se obrátili na humanitní vzdělance s prosbou o řešení - a ti přišli s naprosto fatálním konceptem "multikulturalismu". Ten je politikou předstírání, že se nic neděje a že i společnosti, které jsou vnitřně rozbité, nemají žádnou jednotící ideu a tvoří je konglomerát vzájemně nepřátelských paralelních komunit, mohou existovat a prosperovat. Podle mě šlo o další lež, jejímž cílem bylo vyvléct se z morální odpovědnosti a získat trochu času. Obecným znakem "multikulturalismu" totiž je, že nakonec zvítězí ta kultura, která nejvíce řve - a je připravena sáhnout k násilí. 
 

Jako jednu z příčin migrační krize jste uvedl strach evropských elit z vlastních občanů. Nicméně každý strach má své meze. K čemu podle Vás musí dojít, aby evropské elity změnily svůj postoj k migraci?

Z mé předchozí odpovědi plyne, že obě pomyslné složky "elit" - podnikatelsko-technokratická a akademicko-kulturní - nesou na současné situaci totální vinu. A velice dobře to vědí. Jejich "multikulturalismus" totiž není, než snaha ještě chvilku balamutit vlastní občany a doufat, že se věci nějak přeženou, případně že se podaří najít nějakou cestu kolaborace s islámem. Ten strach z "obyčejných občanů" musí být obrovský. Politický a intelektuální mainstream nejspíš vidí v muslimech cosi jako pretoriánskou gardu, která je před domorodou většinou bude chránit, udrží občany ve strachu, půjde ji na vlastní občany (ale třeba i na občany "neposlušných zemí", ať už je to Polsko, Maďarsko nebo Rusko) poštvat. Jinak si třeba politiku Angely Merkel nedovedu vysvětlit. Vedle strachu z vlastních občanů zde bude ještě ten faktor. Oni vidí občany jako potenciálně slabé, schopné sice svrhnout v politickém procesu současné vlády, ale neschopné se ubránit "novým Evropanům". 

Musely by se stát dvě věci. Tou první je, že by se islámský terorismus hromadně obrátil proti evropským elitám. Což se nestane už proto, že vůdcové evropských mešit si to uvědomují a terorismus v této fázi spíše krotí. To, že se občas nějaký pošuk pokusí odbouchnout někde před Parlamentem, je skutečně spíš dílo "osamělých vlků", horkých hlav. V zájmu islámských vůdců je nerušený růst jejich komunit, ekonomická a kulturní expanze a občasný atentát někde, kde je spousta obyčejných lidí - jen tak pro jistou, aby přísloveční Hans a Helga nezapomínali, kdo je v zemi pánem. 
 
Druhá věc, která by se musela stát, je posílení "domorodé" občanské společnosti, řekněme identitářského hnutí. Kdyby kdosi jako Pegida masově nedemonstroval jen v Drážďanech, ale ve všech německých či evropských velkoměstech. Pak by si totiž elity, které se dnes bojí mohamedánů i identitářů, ale mohamedány pokládají za silnější, i nadále bály obou skupin - ale identitáře by pokládaly za silnější. 

Z předchozího plyne, že dnešní "elity" už dávno nejsou hegemonem událostí. Jen na ně zmateně reagují. Dojde-li nakonec k otevřenému střetu, povedou ho identitáři s mohamedány, přičemž současné elity už nebudou nikoho zajímat.
 
Poslední léta byla ve znamení růstu důvěry pravicovým stranám (např. Národní frontě nebo Alternativě pro Německo), nicméně zatím se jim příliš nedaří konkurovat s tradičními stranami. Co podle Vás těmto stranám chybí?
 
Nechybí jim nic, přesto se jim nedaří získat "seriozní vzdělanou vyšší střední třídu" - tedy všelijaké ty lékaře, právníky, vyšší technickou inteligenci a podobně. Podpora těchto lidí je zase klíčová k získání nižší střední třídy - řekněme zdravotnického personálu, státních úředníků, učitelů atd. - a bez její podpory nelze aspirovat na převzetí vlády. 

Proč se to nedaří, to si vysvětluji snobismem a stádností západních "lepších lidí". Ti se jednak bojí jakékoli změny statu quo (protože by jim mohla ekonomicky uškodit), jednak, obávám se, jsou mnohem víc manipulovatelní médii "hlavního proudu" - třeba už jen proto, že jim často náročná práce brání pátrat po nekonformních informačních zdrojích. Dospěli jsme k paradoxní situaci, kdy takzvaní "lepší lidé" volí strany jako je německá CDU, v jejímž čele stojí podprůměrná východoněmecká akademička, nebo SPD, v jejímž čele stojí nedoučený knihovník - zatímco dělníci a řemeslníci volí AfD, která má ve svém vedení víc vysokoškolských profesorů, než kterákoli jiná strana v západní Evropě. Vyšší třídy nejdou za inteligencí, ale za mediálním pozlátkem inteligence. 
 

Činí podle Vás česká vláda v otázce migrace vše proto, aby nedopustila v zemi uskutečnění západního scénáře (teroristické útoky, no-go zones, sexuální obtěžování, novoroční pálení aut atd)?

O současné (tj. Babišově) vládě je zatím brzy hovořit, ale vzhledem k tomu, že je minimálně z jedné třetiny stejná, jako byla vláda předchozí, tak nebudu daleko od pravdy s trvrzením, že pro to zajištění bezpečnosti občanů nečiní prakticky nic. 
 
Abych nebyl jen kritický, tak je třeba uznat, že i předchozí vláda dělala proti migrantské či islámské kriminalitě vše, co bylo možné dělat - v rámci běžné bezpečnostní práce. Kdybychom na "migrační kriminalitu" hleděli jen jako na běžnou delikvenci, tak vláda skutečně posilovala bezpečnostní opatření, zavedla poměrně přísný režim v detenčních centrech, zvyšovala počty policistů v ulicích... Jenže to, co trápí západní Evropu, není běžná delikvence. Je to systematická barbarizace poměrů, částečně řízená islámisty, částečně daná prostě tím, že v migračních vlnách přichází na západ výběr kriminálníků, pederastů a šílenců z půlky Blízkého východu a Afriky. Vláda se dopady pokouší minimalizovat a při tom se dopouští stejných chyb, jakých se dopustily vlády západní. 

Ty chyby jsou dvě. Prvou je snaha spolupracovat se "slušnými, integrovanými muslimy" (různými podnikateli, vůdci mešit, diplomaty), v naději, že oni své lidi nějak umravní. Je to chyba, protože uvedení se od pouličních násilníků liší používanými prostředky, ne cíli. Konkrétně v České republice máme přehršel svědectví (zejména od exmuslimů - osob, které islámskou víru opustily) že takzvaní "integrovaní muslimové" vyznávají ve společenství svých blízkých ten nejtvrdší saláfismus, že mnozí podnikatelé z jejich řad jsou napojení na organizovaný zločin, nebo že přímo vydělávají na migrační vlně. Snaha zapojit muslimské vůdce do "zmírnění dopadů" dopady nezmírní, jen oddálí a tím vyhrotí krizi. Druhou chybou je, že vláda se snaží o appeasement skrze umlčení odpůrců islámu a kritiků migrační politiky. O tom bych mohl vyprávět dlouze. Vlády si tak znepřátelují své jediné reálné spojence. 

Jsem přesvědčen, že právě spontánní lidový odpor se zasloužil o malou atraktivitu České republiky, Polska či Maďarska pro mohamedánské migranty. Oni totiž nejsou na hlavu padlí. Mohou-li si vybrat, nebudou se usazovat v zemích, kde se na demonstracích objevují vlajky s přeškrtnutou mešitou, kde silná parlamentní strana jde do voleb s billboardy "Ne islámu", kde se na ně policisté dívají nepokrytě nevraživě a kde se jim běžní lidé smějí. Toto zdola vyvěrající společenské ovzduší je lepší obranou, než polovičatá vládní politika.  
 

V jednom ze svých rozhovorů jste řekl, že hodláte volit Miloše Zemana. Proč?

Pro jeho pohled na islámskou expanzi, který je s tím mým podobný v tolika rysech, že je těžké říct, zda opisuje on ode mě nebo já od něj - a který Miloš Zeman ho zastával dlouho před svým zvolením prezidentem a neslevil z něj (až na drobnosti) ani jako hlava státu. 

Jako kdekdo bych na Zemana samozřejmě mohl i nadávat. Lišíme se ve spoustě věcí, třeba v názoru na ochranu přírody (odkaz zde: https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Konvicka-BPP-Narodni-parky-ve-Snemovne-a-ANO-Sumava-stale-kvoka-476695), ale v tom podstatném jsme ve shodě. Zeman chápe, že islámská invaze může naprosto změnit západ, uvědomuje si, že obranou proti tomu jsou mj. i dobré vztahy s "nezápadními" státy typu Číny, chápe význam středoevropské politiky. 

Když si vezmeme ostatní kandidáty, tak kromě probruselských (a tudíž proislámských) kolaborantů je zajímavým hráčem Mirek Topolánek. Ten v posledních měsících hraje protiislámskou notu, dokonce radikálněji jež Zeman. Jenže jeho hra zní falešně. Jako zkušený politik si musí uvědomovat, že tím štěpí patriotický tábor. Kdyby to se svou rétorikou myslel vážně, naopak by Zemana podpořil - a tím si připravil půdu pro prezidentskou kandidaturu někdy v budoucnu. 
 

Země Visegrádské čtyřky jsou silně závislé na západních investicích. Nebojíte se, že prostřednictvím ekonomiky Západ dokáže ovlivňovat i českou politiku?

 
Západ to nesporně dělá, ostatně co jiného jsou tzv. "bruselské dotace", než uplácení podnikatelů a intelektuálů? Prosperita za mlčení, to je to, co západ nabízí. 

Jenže kdo má v hlavě mozek, ten ví, že jde jen o další snahu koupit si čas. Islámem rozvrácený západ neudrží ekonomickou prosperitu, jakou má dnes - varovné signály nelze přehlédnout. Zemín Visegrádu (nebo "rozšířeného Visegrádu, nezapomínejme na Rumunsko, Bulharsko, ex-jugoslávské země a Pobaltí) pak nezbude, než se postarat samy o sebe. Nepochybuji, že jim to lépe půjde společně a nepochybuji, že vedle rozvráceného západu se střed Evropy může stát silným hráčem. 
 

Islám je relativně nové náboženství. Křesťané v Evropě svého času rovněž upalovali kacíře, organizovali křížové výpravy, ale pak se vše uklidnilo. Pokud to velmi zjednodušíme, můžeme říci, že islám prochází obdobím „mladistvého maximalizmu“, které bylo charakteristické i pro další náboženství, a radikální proudy v islámu představují pouze „problémy v dospívání“?

To by samozřejmě bylo krásné, ale spousta důvodů historických, teologických, filosofických a sociálně psychologických nás nabádá, abychom tomu nevěřili. Uvedu tři. 

Za prvé, islám ve své relativně krátké historii opakovaně procházel cykly "radikalizace" a "uklidnění". Není žádný důvod se domnívat, že jeho vývoj bude kopírovat křesťanství s jeho pomalým nástupem, radikální expanzí a "vyklidněním". Spíše vidíme série rychlých nástupů, expanzívních amoků a "dekadence", po níž následoval další nástup. Všimněme si ale, že amok vždy souvisel s expanzí do nových teritorií - například přesun těžiště z Arabů na Turky, nebo expanze na Balkán. Expanze do Evropy může připravovat podhoubí pro další takový amok. A i když by pak, možná, přišlo uklidnění, tak opravdu nevidím důvod, proč by ten amok měla schytat zrovna má generace. 

Za druhé, islám má ve svém "genetickém kódu" - tedy Koránu, prorokově životopisu a hádisech - celou řadu "pojistek" proti de-radikalizaci, či (chceme-li) kulturnímu splynutí s neislámským prostředím. Notoricky známy jsou role proroka jako vzoru pro všechny časy, princip nahrazování ve svatých textech, zastrašování či likvidace odpadlíků, nebo sňatková politika. Na tomto místě bych zmínil méně známý princip "odměňování správného a kárání zlého". Ten nabádá každého jednoho věřícího, aby na sebe vzal roli vychovatele a policisty vůči ostatním muslimům. Islám tak vytváří neproniknutelné předivo udavačství, podezírání a strachu. Skvěle o tom píše Ayaan Hirsi Aliová v knize Kacíčka: Proč islám právě teď potřebuje reformaci (orig. 2015: Heretic: Why Islam Needs Reformation Now). A jistě, kdyby se islám reformoval podle "kacířčiných" rad, už by nebyl islámem - ani problémem. 
 
Za třetí, islámská ideologie láká do svých řad lidi zvláštního ražení - a to nejen různé sexuální aberanty a cynické kariéristy, ale i psychopaty, narcisty a podobné klinicky rozpoznatelné šílence (podrobněji například zde:
Činí tak po staletí a dává jim možnost vyniknout. Nedovedu si představit, že náboženská komunita, kterou založili, po staletí posilovali a stále tvoří duševně narušení lidé, se jen tak vzdá svých privilegií, mocenského postavení, možností děsit všechny okolo. Jediné, co lze proti tomu udělat, je vzít islámu atraktivitu pro tyto lidské typy. A to lze učinit jedině jeho znevážením a výsměchem. 
 
Domníváte se, že porážka ISIL přispěje k řešení migrační krize?
 
Ne, protože už nyní víme, že ty statisíce "migrantů ze Sýrie" pocházejí z půlky islámského světa, od Bangladéše přes Somálsko po Nigérii - a že západní vlády je do Evropy aktivně vozí, místo aby se je snažily držet mimo evropské hranice. 
 
Mainstreamová média Vám vytvořila image extrémisty. Nepřekáží Vám to ve Vaší vědecké a pedagogické činnosti?
 
Možná trošičku a jen u těch kolegů a studentů, kteří berou ještě vážně mainstremová média. Jelikož to jsou z definice ti mentálně pomalejší kolegové a studenti, nepřikládám tomu zvláštní váhu. 
 
Mnohem větší "překážkou" je prostě to, že zájem o politiku, aktivismus, sledování dění do hloubky prostě zabírají  čas a energii, které pak chybí pro můj prvotní zájem, ekologii hmyzu a ochranu přírody. Nikdo nemáme času ani energie nekonečně zásoby. Projevuje se to třeba tak, že zatímco před 10 lety jsem vedl badatelský tým o přibližně 15 lidech, dnes mi zbyli 3-4 věrní. Bohužel je dění kolem islámské expanze tak fascinující, že mu občas dávám přednost. Vím, že pokud se Evropa propadne do barbarství, nebude ani moderní přírodověda, ani ochrana přírody - mimo jiné i proto dělám to, co dělám. 
 
Známý americký antiislamista Paul Joseph Watson musí neustále čelit výhružkám v sociálních sítích kvůli své kritice islámu. Setkal jste se sám někdy s výhružkami?
 
Každou chvíli a už jsem si zvykl.   
 

Spolek 7. Republika už bude mít rok. Jaké perspektivy má podle Vás ideologie alt-right v Česku? Má tento spolek politické ambice?

Alt.right, tedy "nekonformní pravice" má v Česku nejen velké perspektivy - ona je v Česku trvale přítomná, byť se tomu tak neříkalo. Jak by tomu také mohlo být v zemi, kde se většina obyvatelstva identifikuje s ateismem, kde se nepřátelům raději vysmíváme, než abychom je přemáhali hrubou silou a kde v protiislámském hnutí (když zůstanu u něj) dominují cizozemci typu Japonce Okamury, stejně jako nonkonformisté, jinosexuálové či rekreační uživatelé marihuany? 

Když se ale ptáte na politické ambice 7. republiky. Rozhodně nechceme konkurovat stávajícím patriotickým stranám, což je v současnosti především Okamurova SPD. Chceme je ale zásobovat nápady, "hlídat", aby držely své sliby, a zejména promýšlet, kam dál. Takovým uskupením se vznešeně říká think-tanky. Možná nejsme tank, ale prostě parta lidí, která se nad věcmi snaží přemýšlet. A nejen to - chceme být několik kroků před reálpolitikou. Zatímco politici se pohybují v nějakých mantinelech, reagují na dění, jaké je, my promýšlíme, jaké by mělo být. 

A mně osobně to zatím stačí. 
 
Autor: Martin Konvička, České Budějovice, ČR, 12.1.2018