28. říj, 2018

DĚJINY OKEM ALTRIGHT.CZ: "28. říjen 1918 & jeho bílí heterosexuální muži!"

Před sto lety, náš národ a náš lid, společně s dalším slovanským národem – Slováky, dobyl
velkého vítězství v národně osvobozeneckém boji...

Nebylo to vítězství týkající se toho, zda je něco republikou, či monarchií, jak se to snaží prezentovat libtardi z jedné strany a zastydlí pseudomonarchisté a habsburští sluhové ze strany druhé. Bylo to vítězství utiskovaných slovanských národů nad pangermanismem, vítězství, při kterém náš lid dosáhl svobody, kterou ztratil na Bílé hoře. Dějiny 28. října 1918 se však začaly psát dříve.

Po celou První světovou válku slábla loajalita českého národa i české reprezentace,
pomineme-li katolické strany, vůči Žaláři národů. Žalář národů se během války změnil ve vojenskou diktaturu a fakticky loutkový stát Císařského Německa. Od roku 1917 systematicky přebíhalo, čím dál více českých a slovenských vojáků do exilových jednotek Tomáše Garrigue Masaryka, Československých legií.

V exilu, po kterém Tomáš Garrigue Masaryk cestoval s pomocí a pasem vydaným srbským
králem Petrem I. Karaďorďěvičem, získal podporu i důležitých státníků, kteří si uvědomovali, že Žalář národů už je přežitý, že je to stát, který tvrdošíjně odmítl řešit národnostní otázku, odmítl federalizaci a odmítl posílení práv národů.

8. ledna 1918 vyhlašuje americký president Woodrow Wilson „Čtrnácti bodový program“
zaručující mimo jiné autonomii národům Rakousko-Uherska. V průběhu roku 1918 se zformovali dva strategické orgány – Prozatímní vláda v Paříži a Národní výbor československý v Čechách a na Slovensku. Ten první zajišťoval naší věci podporu mezinárodního společenství, ten druhý zajišťoval jednotu československé politické reprezentace. První uznala Československou národní radu Francie, již 29. června, připojila se Velká Británie, USA, Japonsko, Itálie.

5. října 1918 Centrální mocnosti nabídli příměří. 14. října svolala Socialistická rada
generální stávku, která měla vést k vzniku socialistického, na Rakousku nezávislého, státu. 16. Října 1918 došlo k zveřejnění posledního pokusu posledního rakouského císaře Karla I., o záchranu monarchie s nabídkou federalizace. Tou dobou už, ale ve federalizaci Rakousko-Uherska nevěřili ani Karlovi vlastní spojenci.

18. října 1918 byla vydána Washingtonská deklarace jako reakce na snahy Karla o
federalizaci. Deklarace vyhlašovala svrchovanost a suverenitu Československého státu. Ta byla naší Deklarací nezávislosti. V té době se vůdce národních socialistů Václav Klofáč sešel s císařem Karlem a dohodli se na nekrvavém rozpadu monarchie. Následně se konalo „Ženevské jednání“, kde došlo k definitivnímu rozhodnutí o podobě nového státu.

28. října 1918 se v Ženevě sešel Národní výbor vedený Karlem Kramářem za účasti Edvarda
Beneše. Ten bohužel prosadil myšlenku vzniku demokratické republiky na místo Kramářem
navrhované slovanské monarchie. To byly ovšem události ve stovky kilometrů vzdálené Ženevě. Pro nás je důležitější, to co se stalo v Čechách.

V 9 hodin ráno, dva z pěti velkých „Mužů 28. října“, agrárník Antonín Švehla a socialista
František Soukup, zamířili zajistit tzv. Obilný ústav v Praze, strategické zásobovací centrum Prahy. Cílem bylo zabránit rakouským důstojníkům nechat odvézt zásoby obilí a tím nechat vyhladovět Prahu. Ve stejné době se rozšířila zpráva, že Rakousko-Uhersko přijalo podmínky míru, včetně autonomie jeho národů.

U svatého Václava na Václavském náměstí, Isidor Zahradník, český pravoslavný kněz
vyhlásil svobodu a nezávislost Československa. Téhož dne, Československý národní výbor skládající se z Aloise Rašína, Antonína Švehly, Vavro Šrobára, Jiřího Stříbrného a Františka Soukupa, přijal první zákon, zákon o nezávislosti Československa.

Zoufalí Němci, zpočátku snažící se o vyprovokování násilností v ulicích, poté vyhlašující
absurdní „Německé Čechy“, byli ve svých snahách o zničení rodícího se Československého státu neúspěšní. 3. listopadu Pražané symbolicky završili osvobozeneckou revoluci stržením Mariánského sloupu, který byl symbolem nadvlády Rakousko-Uherska nad Čechy. 

21. prosince 1918 se do Prahy vrátil osvoboditel Tomáš Garrigue Masaryk. A na závěr se, ještě podívejme na jednotlivé bílé heterosexuální muže 28. října. Zaslouží si to.

Alois Rašín byl českým patriotem, talentovaným ekonomem, ženatý, s třemi dětmi,
reprezentant Národní demokracie, a muž, který zajistil, že se Československo stalo hospodářskou a finanční velmocí Meziválečného období. Dvojnásobný ministr financí, jehož ambice a talent ho nakonec stáli život, když byl zavražděn radikálním anarchistou. Také byl členem Pětky, která pomáhala udržet pořádek a stabilitu v Československém státě pod vedením Tomáše Masaryka.

Antonín Švehla byl dvojnásobný premiér Československa, vůdce konzervativní Agrární strany, spojenec Tomáše Masaryka, podporovatel ve volbě presidenta a člen, ale i zakladatel Pětky, který pomáhal vést naši zem v dobách nestability.

Jiří Stříbrný, národní socialista, vlastenec a radikální konzervativec, člen Pětky, schopný a
ambiciózní politik, novinář, který byl nakonec komunisty utýrán ve Valdicích. Trojnásobný ministr železnic, ministr pošt a telegrafů a ministr národní obrany, v době Mnichovské zrady radikální odpůrce kapitulantství Edvarda Beneše.

Vavro Šrobár, představitel Slováků, zastával různá ministerstva v meziválečném i
poválečném Československu, ministr unifikace, ministr pro Slovensko, ministr školství, zdravotnictví a financí, nejprve slovenský, poté celo-československý agrárník. Zakladatel Strany svobody, nakonec člen Druhé Gottwaldovi vlády, kde byl jako jeden z posledních žijících lidí spojených s Tomášem G. Masarykem.

František Soukup, sociální demokrat a novinář, první československý minstr spravedlnosti,
dlouholetý senátor, zakladatel Dělnické akademie a člen Druhé internacionály. Zemřel 11. listopadu 1940 v důsledku věznění a perzekucí německým okupačním režimem.

To byli bílí heterosexuální muži 28. Října, události vedoucí k 28. Říjnu, to bylo
národní osvobození našeho lidu 28. Října 1918!

Gratulujeme ke sto letům naší republiky!

Autor: Herakleios Stalker, Praha, ČR, 28.10.2018