9. dub, 2019

SLOVENSKO: Ako by asi mohla vyzerať zmluva USA-Slovensko

Po Internete sa začali potulovať rôzne návrhy. Posúďte sami...

OBSAH

Preambula

I. Predmet a účel 
II. Definície
III. Prístup k dohodnutým objektom a priestorom a ich využívanie
IV. Rozmiestnenie vojenskej techniky, dodávok a materiálu
V. Vlastníctvo majetku
VI. Bezpečnosť
VII. Vstup na územie a odchod z územia
VIII. Logistická podpora
IX. Motorové vozidlá
X. Oprávnenia a licencie
XI. Pohyb lietadiel, plavidiel a motorových vozidiel
XII. Jurisdikcia/ Právomoc v trestnoprávnych veciach
XIII. Väzba a prístup k osobám obmedzených na slobode
XIV. Disciplína
XV. Jurisdikcia/ Právomoc v civilnoprávnych veciach
XVI. Vyňatie z daňovej povinností na úradné účely
XVII. Vyňatie z daňovej povinnosti na súkromné účely
XVIII. Dovoz a vývoz na úradné účely
XIX. Dovoz a vývoz na súkromné účely
XX. Colné konanie
XXI. Aktivity súvisiace s vojenskou službou
XXII. Vojenská poštová služba
XXIII. Menové a devízové otázky
XXIV. Zamestnávanie osôb
XXV. Uzatváranie zmlúv
XXVI. Postavenie zmluvných dodávateľov
XXVII Životné prostredie , bezpečnosť a ochrana zdravia
XXVIII Prevádzkové a komunikačné služby
XXIX Vykonávanie dohody a riešenie sporov
XXX Nadobudnutie platnosti, zmeny a trvanie dohody

PRÍLOHA A Dohodnuté objekty a priestory

Slovenská republika a Spojené štáty americké, ďalej spoločne označované ako „zmluvné strany“ a jednotlivo ako „zmluvná strana“,

vedomé si svojich práv a povinností vyplývajúcich zo Severoatlantickej zmluvy, podpísanej dňa 4. apríla 1949 vo Washingtone;

berúc do úvahy, že Ozbrojené sily Spojených štátov („USA„), ich rodinní príslušníci a zmluvní dodávatelia môžu byť prítomní na území Slovenskej republiky a že účelom tejto prítomnosti je prehĺbiť snahy zmluvných strán o podporovanie mieru a bezpečnosti v oblastiach spoločného záujmu a výhod, a podieľať sa na spoločných obranných aktivitách;

berúc na vedomie, že prítomnosť Ozbrojených sil Spojených štátov prispieva k posilneniu bezpečnosti a stabilite Slovenskej republiky a regiónu;

želajúc si podeliť sa spravodlivým a udržateľným spôsobom o zodpovednosť pri podpore Ozbrojených síl USA, ktoré môžu byť prítomné na území Slovenskej republiky;

uznávajúc pôsobnosť Zmluvy medzi štátmi, stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúcej sa na štatút ich ozbrojených sil, podpísanú v Londýne dňa 19. júna 1951 („NATO SOFA„), ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňa 23. augusta 1953, vrátane ustanovení ohľadom samostatných dojednaní, doplňujúcich NATO SOFA;

uznávajúc Dohodu o nadobúdaní a poskytovaní služieb medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Spojených štátov amerických, podpísanú v Bratislave dňa 15. decembra 1998 („ACSA“), ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňa 15. decembra 1998;

uznávajúc Dohodu medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických o bezpečnostných opatreniach na ochranu utajovaných vojenských informácií, podpísanú vo Washingtone dňa 11. apríla 1995 („Dohoda o bezpečnosti informácií„), ktorá nadobudla platnosť a účinnosť dňa 11. apríla 1993;

uznávajúc potrebu posilniť ich vzájomnú bezpečnosť, prispieť k medzinárodnému mieru a stabilite a prehĺbiť spoluprácu v oblasti obrany a bezpečnosti: a

želajúc si uzatvoriť dohodu o posilnenej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými:

sa dohodli nasledovne:

Pokračování zde:
 
 
Autor: Slobodnyvyber.sk, Slovensko, 9.4.2019