15. zář, 2019

SLOVENSKO: Peter Králik: Vyžeňme štát z našich spální !

Peter Králik [*15.9.1975 – † 11.9.2019] slovenský politik, publicista a aktivista. Svoj život zasvätil obhajobe pravicových libertariánskych ideí a princípov. Hoci sám gay, odmietol LGBT hnutie ako politický nástroj radikálnej ľavice...

Vyžeňme štát z našich spální!
Som gay a som proti registrovaným partnerstvám!
 
Ohradzujem sa proti tomu,  aby úsilie o zavedenie inštitútu registrovaného partnerstva (RP) bolo označované za „liberálnu“ agendu, pretože ňou nikdy nebolo a NIE JE! Naopak toto úsilie je vo svojej podstate antiliberálne a robí z nás otrokov sexuality, ktorú sa snažia bratranci a sesternice Lenina a Marxa prepašovať do verejného zákonodarstva.
 
Som gay a som liberál…
 
Liberál vychádza z konceptu pojmu „sloboda od,“ teda z konceptu negatívnej slobody a nie pozitívnej slobody.  Čo je koncept „slobody pre“ teda koncept sociálno-pozivitistický?
 
Príkladom „slobody pre“ je právo na minimálnu mzdu, ktoré si nárokuje konečnú pravdu v poznaní súčtu individuálnych preferencií ľudi. Prejudikuje dopredu ako takéto vzájomné interakcie preferencií budú vyzerať –  teda ich výsledky. Tu voči takýmto vopred sociálno-inžiniersky plánovaným konečným súčtom je liberál vždy v opozícii.
 
Liberál sa snaží o čo najmenšiu reguláciu verejného zákonodarcu  do súkromných individuálnych prefencií a vychádza pritom z predpokladu, že človek sám seba vlastní. Teda on svojou individuálnou súkromno-právnou voľbou rozhoduje o tom, ako bude vyzerať v jednaní s inou individuálnou súkromno-právnou voľbou konečný súčet takejto interakcie. Tým napomáha utváraniu spontánneho poriadku.
 
Z tejto pozície potom pristupuje k verejným zákonom, kde sa snaží v praktickej politike uplatniť tento princíp tak, aby napomáhal k utváraniu spontánneho poriadku. Podporuje prirodzené právo ako výsledok časom overených skúseností ľudského spoločenstva.
 
Ako sa teda liberál vysporiada s RP a právami gejov?
 
Liberál akceptuje manželstvo a jeho postavenie v spoločnosti ako výsledok časom overeného spontánneho poriadku! Uvedomuje si jeho hodnotu pre utváranie funkčného, zdravého a reprodukcie schopného ľudského spoločenstva a vníma inštitút manželstva a tradičnej rodiny ako transcendentálnu hodnotu samu osebe.
 
Súčasne s tým si uvedomuje nezastupitelnosť individuálnej zodpovednosti každého človeka za svoj život a napomáha takejto zodpovednosti vo verejnom zákonodárstve. Liberál teda bude podporovať prednosť dedenia z testamentu pred dedením zo zákona, liberál bude podporovať rozhodovanie majiteľa zdravotného poistenia o tom, kto môže nahliadnúť do jeho zdravotnej karty a kto môže byť informovaný o jeho stave. Liberál bude podporovať všakovaké  vzájomné dohody a súkromno-právne interakcie ako výsledok slobodného rozhodnutia dvoch individuálnych subjektov a bude zabranovať verejnému zákonodarcovi, aby do týchto spontánnnych a prirodzených interakcií vstupoval.
 
Liberál akceptuje právo každého jednotlivca na svoje sexuálne sebaurčenie!
 
Akceptuje , že takéto sebaurčenia je potiaľ slobodné, pokiaľ nezasahuje slobodu iných (zoofília, pedofília) a je výsledkom dohody dvoch dospelých slobodných ľudí.
 
Liberál bude obraňovať právo človeka na vlastnú sexualitu,  ak by zo strany spoločnosti chcel verejný zákonodarca jednotlivca na základe sexuality vylučovat zo spoločenstva. Liberál bude vždy proti tomu, aby sa ľudská sexualita stala otázkou donucovacieho verejnáho zákonodarstva.
 
Takto ako som to popísal k tomu pristupuje liberál, ktorého korene siahajú  k Adamovi Smithovi, Edmundovi Burkemu a pokračujú k F.A. Hayekovi – teda hovorím o klasickom liberálovi.
 
Prestaňme hrať falošnú hru na to, že ten, kto je za registrované partnerstvá, je ten dobrý, tolerantný a liberálny a všetci, ktorí trvajú na jednoduchých prirodzených princípoch, na ktorých je postavený západný civilizačný okruh – su tí zlí, protiľudskí a netolerantní. Páči sa mi heslo:
 
VYŽEŇME ŠTÁT Z  NAŠICH SPÁLNÍ!
 
Autor: Peter Králik, Slovensko, 15.9.2019
 
Zdroj: