22. dub, 2018

TOMÁŠ BŘICHÁČEK: "Evropský pilíř sociálních práv"

Dokončil jsem delší odborný článek o Evropském pilíři sociálních práv...

Závěr je následující:

"Evropský pilíř sociálních práv je z právního i politického hlediska velmi problematický projekt. Jeho význam a potenciální dopady by neměly být bagatelizovány poukazem na jeho povahu soft law. Precedens Listiny základních práv EU, jakož i silné nástroje, které mají v rukou unijní orgány pro jeho prosazování (tvorba sekundárního práva EU, rozhodovací praxe Soudního dvora EU, strukturální fondy, monitoring členských států v rámci evropského semestru aj.) z EPSP činí dokument, s nímž by mělo být vážně počítáno.

Proti samotné základní myšlence, jež stojí v pozadí projektu, i proti způsobu jejího uchopení je třeba zřetelně se vymezit. Nelze se smířit se záměrem sjednocovat sociální politiku napříč kontinentem podle jednotné šablony, jehož uskutečnění by vedlo k postupnému přesunu rozhodování o dotčených citlivých a bytostně politických tématech, úzce spjatých s místními socioekonomickými podmínkami, daleko od občanů do nadnárodního centra. Nelze se smířit s obsahem této šablony, který je silně zideologizovaný, respektive představuje promítnutí určitého vyhraněného politického programu. Konečně nelze se smířit s tím, že tento akt byl přijat zcela mimo rozhodovací postupy stanovené zakládacími smlouvami EU a bez ohledu na rozsah pravomocí Unie." 

Teď bych se zase rád vrhnul na román na pokračování. Uznávám, že už je to delší čas, co vyšel poslední díl.

Autor: Tomáš Břicháček, Praha, ČR, 22.4.2018

Zdroj: