17. čvn, 2018

DANIELA KOVÁŘOVÁ: Turecké genderové nebezpečí

Z Cařihradu k nám po staletí přichází kdejaká inspirace, ale poslední dárek je mimořádný. Istanbulská úmluva o potírání násilí na ženách má ambici změnit svět, který známe...

Istanbulská úmluva je mezinárodní smlouva Rady Evropy z roku 2011, kterou Česká republika podepsala před dvěma lety a v příštích týdnech by ji měl ratifikovat také náš parlament. Název této sociální zhůvěřilosti je víc než bohulibý: „O prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí,“ což vedle kostrbaté češtiny působí první komplikaci.

Chránit ženy a bojovat proti násilí je určitě odhodlán kdekdo, proto bych chtěla vidět opovážlivce, jenž by si dovolil veřejně pro ni nehlasovat. Proč? Třeba proto, že ženy (a nejenom je) před násilím už dnes chrání vcelku dobré zákony a pro mír na zemi je stačí jenom dodržovat.

Úmluva má 28 stran, začíná celkem přijatelnými proklamacemi, ale na dalších stránkách už rychle přituhuje. Skutečným nebezpečím v ní není násilí, ale tradice, zvyky a kultura té které signatářské země, jež jsou autorům úmluvy vysoce odporné a duši ohrožující. A největším problémem je tzv. gender, tedy rozlišení muž–žena (resp. otec–matka) a pojetí jejich rolí ve společnosti. Už nejde o rovnost pohlaví, protože tu naše zákony zakotvují, ale o superdiskriminaci: opatření nebudou diskriminační právě proto, že je úmluva dovoluje. Na plnou pusu se tu říká, že více práv v budoucnu bude mít právě žena.

Sbohem, Velikonoce

Popíši vám, co bude muset Česko udělat, aby se úmluvě zavděčilo, pokud ji ratifikuje. Zavede povinné vzdělávání chlapců a dospělých mužů v otázkách té správné genderové role. Nařídí padesátiprocentní zastoupení mužů a žen ve všech orgánech, organizacích, spolcích, sportovních klubech, kulturních a jiných (i soukromých) institucích. Vyčlení obrovské finance na zavádění těchto opatření a zejména na podporu neziskovek působících v této oblasti. Jejich představitele bude veřejně oceňovat a povzbuzovat, všechny složky státu s nimi budou povinně spolupracovat. Vytvoří nový kontrolní orgán či instituci, jež vybavena množstvím pravomocí bude mít přístup ke všem státním a statistickým informacím.

A dál: stáhne z trhu všechny knihy, slabikáře a učebnice, které podporují zastaralé pojetí muže a ženy, a nahradí je novým zbožím s těmi správnými teoriemi, příklady, obrázky a upozorněními. Zákonem zakáže Velikonoce, všechny formy tělesných trestů, sado-masosexuální praktiky, pouta, bičíky a všechny filmy, divadelní představení a performance, jež s nimi pracují nebo je předvádějí. Školská zařízení všech typů změní osnovy, učitele a způsoby výuky ve shodě s novou, lepší budoucností, do výchovy se povinně zapojí i soukromý sektor. Zavede se cenzura internetu a médií, aby se náhodou na veřejnost nedostala žádná nepřijatelná či slovy úmluvy „škodlivá“ informace...

Ještě jsem vás dostatečně nevyděsila?

Tak pojďme ještě dál: zavede se nový trestný čin slovního sexuálního obtěžování („Sluší ti to.“). Trestné bude i pohvizdování, úšklebek, pohled do výstřihu a snad i úsměv. Kdo se dozví o nevhodném chování, bude je muset ohlásit, třeba i advokát a lékař, svěří-li se jim klient či pacient, ba dokonce i kdyby s ohlášením klient nesouhlasil. Muž, který uhodí matku dítěte, bude zbaven rodičovských práv.

Prokazování trestných činů, zejména činů sexuálních, se vůbec výrazně změní. Zavedou se nové přitěžující okolnosti, zejména půjde-li o násilí na manželce, družce či bývalé partnerce. Pachatel bude muset prokazovat dobrovolný a svobodný souhlas se sexuálními aktivitami, a to v každé fázi sexu. V praxi to bude obtížně proveditelné, neboť víme z GDPR, že jednou poskytnutý souhlas lze kdykoliv v budoucnu odvolat.

Zákon vyloučí možnost mimosoudního vypořádání, mediace či dohody o vině a trestu. Procesní předpisy se upraví, aby bylo možno stíhat i dítě poté, co dosáhne věku zletilosti, a připuštěny budou jen některé důkazy (slovy úmluvy „relevantní a nezbytné“). Všechny tresty budou exemplární, odstrašující a nepodmíněné. A pachatelé budou doživotně monitorováni.

Experti s povolením zabíjet

Úmluvu již k mému velkému údivu ratifikovaly dvě desítky států, čímž je pochopitelnější řada zpráv, jež k nám ze zahraničí občas doputují. Ratifikací ovšem také otevřeme dveřenovým expertům na potírání násilí vůči ženám sdruženým pod pojem GREVIO, čímž si ukrojíme další dílek z naší suverenity. Experti jsou vybaveni imunitou a rozsáhlými privilegii, po dvou členech z každého členského státu. Jejich působnost je takřka neomezená a pravomocemi jsou nadřazeni státu, jenž v poblouzněné nerozvážnosti a pln nadšení pro dobrou věc úmluvu ratifikoval. Výklad úmluvy mu totiž nenáleží.

Milí zastupitelé, poslanci a senátoři, blíží se doba dovolených, podzimního volebního klání a vůbec čas nabitý aktuálnějšími událostmi. Zajisté můžete namítnout, že už jsme podobných úmluv přijali nepočítaně a že se lze zachovat jako pštros, co sice něco schválí, ale pak na realizaci schváleného tak nějak mlčky po česku zapomene.

Pokud se vám ale aspoň trochu líbí zbytky světa, v němž stále ještě v potu tváře a se sebezapřením dobýváme každodenní chléb, pak vám doporučuji zmíněný pamflet hodit pod stůl a vůbec se jím ve Sněmovně a v Senátu nezabývat. Věřte, že na rozdíl od poprasku, jenž by nastal po ratifikaci, se naší zemi vůbec nic nestane.

Autorka je advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů

Psáno pro MF Dnes

Autor: Daniela Kovářová, Plzeňsko, ČR, 17.6.2018